Editor’s Pick van dr. Meta Diekstra, klinisch farmacoloog: niet te missen literatuur voor uw praktijk

juli 2022 Editor's pick Oncoloog

In dit onderdeel van de NTVO-website delen we een korte weergave van een aantal impactvolle studies die onlangs gepubliceerd zijn in de belangrijkste internationale wetenschapstijdschriften, gefocust op oncologie. Deze selectie is gemaakt door DR. META DIEKSTRA (klinisch farmacoloog en lid van de hoofdredactieraad van NTVO) gebaseerd op de toegevoegde waarde van deze studies voor de dagelijkse klinische praktijk.

JONGE KANKERPATIËNTEN
NIEUWE BESLISREGEL ONTWIKKELD OM INFECTIERISICO TE VERLAGEN BIJ JONGE KANKERPATIËNTEN MET FEBRIELE NEUTROPENIE

In 2017 werden er in internationale richtlijnen verschillende klinische beslisregels (‘clinical decision rules’, CDR’s) opgesteld voor het management van febriele neutropenie bij jonge kankerpatiënten. Tot dusver zijn deze CDR’s niet grootschalig geïntegreerd in de klinische praktijk, wegens onvoldoende aangetoonde effectiviteit in westerse landen. In een nieuwe studie werd een nieuwe CDR opgezet en gevalideerd… Lees meer

NIERCELCARCINOOM
COMBINATIE NIVOLUMAB PLUS IPILILUMAB ZORGT VOOR LANGERE OVERLEVING BIJ NIERCELCARCINOOM TEN ZICHTE VAN SUNITINIB

De CheckMate-214 studie onderzocht of de combinatie van checkpointremmers nivolumab en ipililumab als eerstelijnsbehandeling de algehele overleving verbetert van patiënten met gevorderd niercelcarcinoom, vergeleken met sunitinib. In deze nieuwe data-analyse uit de gerandomiseerde fase III-studie CheckMate-214 werd de werkzaamheid en het bijwerkingenprofiel onderzocht bij patiënten met gevorderd niercelcarcinoom… Lees meer

LEVERKANKER
CHINEES-NEDERLANDS ONDERZOEK LIJKT NUT VAN COMBINEREN KANKERMEDICATIE BIJ LEVERKANKER AAN TE TONEN

Leverkanker wordt onder meer behandeld met doelgerichte therapie, maar daarbij treedt vaak resistentie tegen de behandeling op. Gezamenlijk onderzoek door wetenschappers van het Nederlands Kanker Instituut, het Oncode Institute en een aantal onderzoekscentra in Shanghai, China heeft nu aan het licht gebracht dat het combineren van lenvatinib met een tweede geneesmiddel resistentie kan voorkomen… Lees meer

OVARIUMKANKER
DETERMINANTEN VAN RESPONS EN RESISTENTIE TEGEN RUCAPARIB VOOR DE BEHANDELING VAN HCOG

In de post hoc exploratieve biomarkeranalyse van de ARIEL2-studie werd onderzocht welke factoren bijdragen aan de effectiviteit en werkzaamheid van rucaparib bij recidiverend ovariumcarcinoom. RAD51C- en RAD51D-mutaties en hoog niveau BRCA1-promotormethylering voorspellen de respons op rucaparib, vergelijkbaar met BRCA1/BRCA2-mutaties… Lees meer

KANKER MET FGFR-MUTATIE
FIGHT-101: VROEGE STUDIE NAAR FGFR 1-3-remmer PEMIGATINIB BIJ KANKERPATIËNTEN MET FGR/FGFR-MUTATIES

De fase I/II-studie FIGHT-101 onderzocht het bijwerkingenprofiel en de optimale dosis van pemigatinib, een krachtige en selectieve fibroblast groeifactorreceptor (FGFR)-1-3 remmer, bij gevorderde maligniteiten, met of zonder FGF- en FGFR-mutaties… Lees meer