Combinatie nivolumab plus ipilimumab zorgt voor langere overleving bij niercelcarcinoom ten opzichte van sunitinib

juli 2022 Farmanieuws Willem van Altena
Human kidney cross section on scientific background. 3d illustration

De CheckMate-214 studie onderzocht of de combinatie van checkpointremmers nivolumab en ipilimumab als eerstelijnsbehandeling de algehele overleving (‘overall survival’, OS) verbetert van patiënten met gevorderd niercelcarcinoom, vergeleken met sunitinib. Het betrof een nieuwe data-analyse uit de gerandomiseerde fase III-studie CheckMate-214 waarin de werkzaamheid en het bijwerkingenprofiel werd onderzocht van de combinatie nivolumab en ipilimumab (n=550) versus sunitinib (n=546) als eerstelijnsbehandeling bij patiënten met gevorderd niercelcarcinoom.

Tussentijdse resultaten hadden al een significante verbetering in OS laten zien. Een nieuwe analyse na 42 maanden bevestigde dat beeld, en liet zien dat patiënten die de combinatiebehandeling kregen ook een betere behandelingsvrije overleving (‘treatment-free survival’, TFS) vertoonden, ongeacht hun risicoprofiel zoals gedefinieerd door het International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium.

Langetermijnresultaten

Na 42 maanden was 52% van de patiënten met een gemiddeld/hoog risico in de combinatietherapie-arm nog in leven, tegenover 39% in de sunitinib-arm, waarbij respectievelijk 18% en 5% behandelingsvrij. Bij de patiënten met een gunstig risicoprofiel was de OS 70% bij de nivolumab/ipilimumab-behandelde patiënten en 73% bij de sunitinib-behandelde patiënten. TFS werd gezien bij 20% in de eerstgenoemde groep, en bij 9% in de tweede.

De gemiddelde duur van TFS was meer dan tweemaal zo lang bij de combinatietherapie bij patiënten met een gemiddeld of hoog risicoprofiel (6,9 maanden in de combinatietherapiegroep vergeleken met 3,1 maanden in de sunitinib-groep). Bij patiënten met een gunstig risicoprofiel was de TFS zelfs drie keer zo lang: 11 maanden in de combinatietherapiegroep en 3,7 maanden in de sunitinib-groep.

In CheckMate-214 werd hiermee een hogere OS en TFS gezien met nivolumab-ipilimumab-behandeling bij niercelcarcinoompatiënten met een gemidddeld of hoog risico. Bij laagrisico patiënten was de OS na 42 maanden hoger met sunitinib, maar daartegenover stond een driemaal zo lange gemiddelde TFS bij de combinatietherapie ten opzichte van suninitib.

Referentie

Regan MM, Jegede OA, Mantia CM, et al. Treatment-free Survival after Immune Checkpoint Inhibitor Therapy versus Targeted Therapy for Advanced Renal Cell Carcinoma: 42-Month Results of the CheckMate 214 Trial. Clin Cancer Res. 2021 Dec 15;27(24):6687-6695.