oncologische observatie

Fotodynamische intramedullaire botstabilisatie als behandelmogelijkheid voor een pathologische claviculafractuur, veroorzaakt door gemetastaseerde ziekte

NTVO - jaargang 20, nummer 2, mei 2023

drs. C. Verstappen , D.M.S. Dieleman , drs. S. van der Wolk , drs. R.F.J. Dambacher , drs. M. Guijt

SAMENVATTING

Achtergrond: Pathologische fracturen door gemetastaseerde ziekte vormen een uitdagende behandeling. Niet-invasieve behandelingen, zoals radiotherapie, zijn eerste keus, terwijl hierbij geen herstel van functie optreedt. Voor patiënten in deze levensfase bestaan weinig chirurgische interventies. Casus: Een 58-jarige patiënte met ossaal gemetastaseerd longcarcinoom presenteerde zich op de Spoedeisende Hulp zonder voorafgaand trauma met hevige pijn van de rechterschouder en het onvermogen deze te mobiliseren. Beeldvorming toonde een pathologische claviculafractuur. Patiënte bevond zich in een palliatief traject met een korte levensverwachting. Ter pijnstilling en verbetering van mobiliteit werd een behandeling met fotodynamische intramedullaire botstabilisatie (IPBSS, IlluminOss ®) in combinatie met plaat-schroefosteosynthese verricht. Conclusie: IPBSS biedt een nieuwe behandelmogelijkheid van pathologische fracturen. Door vroegtijdige interne stabilisatie van het bot wordt niet alleen een (dreigende) secundaire fractuur voorkomen, maar IPBSS fungeert ook als ankerpunt voor de bevestiging van een plaat door interne fixatie. Hiermee kan enige kwaliteit van leven worden behaald in de palliatieve setting, namelijk pijnreductie en functieherstel zonder dat primaire botgenezing wordt nagestreefd.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2023;20:77–80)

Lees verder

Ernstig acute nierschade na hoge dosis methotrexaat bij een patiënt met polymorfismen in ABCB1 en ABCG2

NTVO - jaargang 20, nummer 1, maart 2023

E.C. Bernsen , dr. F.K. Engels , drs. A.M.L. Peek , G. van den Berg , dr. M.H.M. Diekstra

SAMENVATTING

Een achtjarig meisje is in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie gediagnosticeerd met een hooggradig osteosarcoom. De patiënte ontwikkelt na de negende toediening met hoge dosis methotrexaat (HD-MTX) ernstig acute nierschade met een extreem hoge MTX-plasmaspiegel van 232 μmol/l (streefwaarde <0,2 μmol/l op T=48 uur), waarvoor het antidotum glucarpidase (Voraxaze®) is gegeven. Nadat veelvoorkomende oorzaken werden uitgesloten, is het farmacogenetisch profiel van de patiënte onderzocht. De patiënte heeft twee heterozygote genotypen in ABCB1 (rs9282564, TC) en ABCG2 (rs2231142, GT) die in recente studies geassocieerd zijn met hogere MTX-blootstelling. Mede door deze genotype-uitslag is besloten om vervolgdoseringen van HD-MTX met 33% te reduceren. Hoewel deze genetische varianten een mogelijke bijdrage hebben geleverd aan het ontwikkelen van ernstig acute nierschade, zal toekomstig onderzoek moeten uitwijzen of deze ook een voorspellende waarde kunnen hebben voor het ontwikkelen van ernstig acute nierschade door HD-MTX.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2023;20:25–32)

Lees verder

Klinische presentatie van ovariumcarcinoom: het is niet altijd wat het lijkt!

NTVO - jaargang 19, nummer 7, november 2022

dr. M.M. Wagner , dr. M.G.A. van Vonderen , dr. M.H.M. Oonk , drs. H.H. Keizer

SAMENVATTING

Een 41-jarige patiënte werd verwezen naar de gynaecoloog in verband met verdenking op een gevorderd stadium ovariumcarcinoom. Op de CT-scan werd een afwijkend adnex gezien in combinatie met een beeld passend bij peritonitis carcinomatosa. De tumormarker CA125 was verhoogd. Ascites toonde een atypisch lymfoïd celbeeld met vooral T-cellen. De differentiaaldiagnose werd uitgebreid naar (T-cel)lymfoom en peritoneale tuberculose. Na een lang diagnostisch traject en afname van meerdere biopten via laparoscopie werd na drie maanden de diagnose peritoneale tuberculose gesteld, op basis van een positieve kweek. In het geval van een zeldzame aandoening is het extra belangrijk goed met de betrokken disciplines te overleggen en in een vroeg stadium te zorgen voor adequate afname van diagnostiek, om diagnostische ‘delay’ te voorkomen.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2022;19:262–5)

Lees verder

Laserablatie bij een irresectabel glioblastoom

NTVO - jaargang 19, nummer 6, september 2022

drs. C.L.G. Neutel , drs. I. Viozzi , dr. C.G. Overduin , dr. M. ter Laan

SAMENVATTING

De prognose van patiënten met een irresectabel glioblastoom is gezien de agressieve aard van de tumor en beperkte behandelmogelijkheden erg slecht. De mediane overleving van deze patiëntenpopulatie in Nederland ligt rond vijf maanden. Het toepassen van stereotactische laserablatie (SLA) bij deze tumoren wint steeds meer interesse. In de aanloop naar de multicenter EMITT-RCT, die de (kosten)effectiviteit van SLA zal onderzoeken, is een pilotstudie uitgevoerd om de veiligheid en uitvoerbaarheid van SLA bij irresectabele glioblastomen te toetsen. We presenteren een 72-jarige man met een glioblastoom in het frontale operculum links die gezien de kans op verdere uitval van spraak afziet van een chirurgische resectie van de tumor. De tumor werd behandeld met SLA (‘laser interstitial thermal therapy’; LITT).

(NED TIJDSCHR ONCOL 2022;19:228–31)

Lees verder

‘Radiation-recall’-reactie na COVID-19-vaccinatie

NTVO - jaargang 19, nummer 5, augustus 2022

dr. N.P.M. Kuijsters , drs. A. van Erkelens , drs. L.P.H.M. Hoffmann , dr. R.J.W. Arts , drs. A.P.H. Jansen , dr. P.G. Westhoff

SAMENVATTING

‘Radiation-recall’-reacties zijn zeldzaam en kunnen ontstaan na toediening van tal van medicijnen. COVID-19-vaccinaties kunnen ook een dergelijke reactie veroorzaken. Dit artikel beschrijft een dergelijke reactie zeven jaar na radiotherapie van de rechtermamma, enkele dagen na het toedienen van een COVID-19-vaccin. Zoals in de literatuur reeds is beschreven, is ook bij deze patiënte het beloop mild en zelflimiterend. Het optreden van een ‘radiation-recall’-reactie wordt, afhankelijk van de hevigheid, niet als contra-indicatie voor vervolgvaccinaties beschouwd.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2022;19:188–92)

Lees verder

Thoracale lymfadenopathie bij een testistumor: valkuilen in de diagnostiek

NTVO - 2022, nummer 1, february 2022

dr. G. Bosmans , dr. G. Ruiter , dr. H. van Boven , dr. J.M. Kerst

SAMENVATTING

Een destijds 41-jarige man werd in 2016 behandeld met platinum-bevattende chemotherapie vanwege stadium IIA non-seminoma (status na inguïnale orchidectomie links met in de pathologische analyse overwegend embryonaalcelcarcinoom). Na het bereiken van complete remissie werd gedurende de follow-up op 60 maanden met een CT-scan recidief klierpathologie links paraaortaal gezien, maar ook vrij diffuse bilaterale lymfadenopathie hilair en mediastinaal. De diagnose recidief kiemceltumor werd overwogen, maar gezien het opvallende thoracale radiologische beeld werd ook een granulomateuze aandoening overwogen. Door middel van aanvullend onderzoek in de vorm van FDG-PET-scanning en endobronchiale ultrasound (EBUS) werd de nevendiagnose sarcoïdose gesteld. Bekend is dat er een relatie lijkt te bestaan tussen het voorkomen van testistumoren en sarcoïdose, echter een belangrijke factor in de interpretatie hierin is ‘surveillance bias’. Ongeacht het verband is het belangrijk om granulomateuze ontstekingen in de differentiaaldiagnose te overwegen en is alertheid geboden bij stadiëring en follow-up.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2022;19:31-4)

Lees verder

Unilateraal papiloedeem als geïsoleerde presentatie van leptomeningeale metastasen van mammacarcinoom

NTVO - 2021, nummer 8, november 2021

C. Swinnen , B. van Son , A. Keersmaekers , I. Roodhooft , I. Geboers , F. Stessels , E. De Backer , S. Schepers

SAMENVATTING

Leptomeningeale metastasering is een zeldzame complicatie van solide en hematologische tumoren. De diagnose is gebaseerd op neurologische symptomen bij de oncologische patiënt, leptomeningeale aankleuring op MRI van de neuraxis al dan niet in combinatie met de aanwezigheid van maligne cellen in het cerebrospinale vocht. De behandeling is in een palliatieve setting, met een slechte prognose. Een subgroep van patiënten met oligosymptomatische meningeale metastasering heeft een betere prognose. In dit artikel wordt een 68-jarige vrouw besproken met unilateraal papiloedeem. Ze werd acht jaar voordien behandeld voor een mammacarcinoom en werd beschouwd in remissie te zijn. Na het uitwerken van een brede differentiaaldiagnose werd de diagnose van leptomeningeale metastasen gesteld, op basis van een MRI-scan van de hersenen en analyse van het cerebrospinale vocht. Het is van belang om neurologen en oogartsen te waarschuwen voor een belangrijke differentiaaldiagnose bij (unilateraal) papiloedeem, zeker bij oncologische patiënten in remissie.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2021;18:286–90)

Lees verder