Europese goedkeuring voor nieuwe combinatietherapie bij uitgezaaide darmkanker

juni 2020 Farmanieuws Willem van Altena
Image of a doctor in a white coat and bowel above his hands. Concept of healthy bowel.

De Franse farmaceut Pierre Fabre heeft Europese goedkeuring verkregen voor het middel BRAFTOVI® (encorafenib) in combinatie met cetuximab voor de behandeling van volwassen patiënten met BRAFV600E gemuteerd gemetastaseerd colorectaal carcinoom (mCRC) die eerder behandeld zijn met systemische therapie. De Europese goedkeuring volgt na een fase 3 BEACON CRC-studie waarin een significante verbetering van de totale overleving werd aangetoond van patiënten die met deze combinatie behandeld werden. Cetuximab wordt door Merck KGaA op de markt gebracht onder de merknaam Erbitux®.

De BEACON CRC- registratiestudie is een gerandomiseerde fase 3 studie die is ontworpen om een BRAF-gerichte combinatietherapie te testen in BRAFV600E-gemuteerd mCRC. BRAFTOVI® in combinatie met cetuximab liet in deze studie een significante verbetering zien van de totale overleving (OS) bij patiënten met BRAFV600E-gemuteerd mCRC (mediaan 9,3 maanden vs 5,9 maanden; HR: 0,61; 95% BI: 0,48-0,77; p <0,0001) en verminderde het risico op overlijden met 39% vergeleken met de controle-arm, waarin patiënten werden behandeld met cetuximab in combinatie met een irinotecan bevattend chemotherapie schema.

Daarnaast verbeterde ten opzichte van de controle arm het totaal responspercentage (ORR; 20% versus 2%; p <0,0001). BRAFTOVI® plus cetuximab vertoonde in de studie een goed te verdragen veiligheidsprofiel zonder onverwachte bijwerkingen. De meest voorkomende (> 25%) waren vermoeidheid, misselijkheid, diarree, acne-achtige dermatitis, buikpijn, artralgie/musculoskeletale pijn, verminderde eetlust, huiduitslag en braken.

BRAF-mutaties

Wereldwijd is colorectaal carcinoom (CRC) het op twee na meest voorkomende kankertype bij mannen en het op één na meest voorkomende bij vrouwen, met ongeveer 1,8 miljoen nieuwe diagnoses in 2018. Elk jaar wordt bij meer dan 450.000 mensen in Europa de diagnose CRC gesteld. Hiervan overlijden ongeveer 230.000 mensen aan hun ziekte. BRAF-mutaties komen naar schatting voor bij 8-12% van de patiënten met mCRC, waarbij V600E de meest voorkomende mutatie is.

Slechte prognose

Patiënten met mCRC met BRAFV600E-gemuteerde tumoren hebben over het algemeen een slechte prognose, hetgeen aangeeft dat hier een grote behoefte is aan een effectieve medische behandeling. Momenteel zijn er geen andere goedgekeurde, op BRAFV600E-gerichte behandelingen in Europa geïndiceerd bij deze patiëntenpopulatie.

Over BEACON CRC

BEACON CRC is een gerandomiseerde, open-label, wereldwijde fase 3-studie die de werkzaamheid en veiligheid van BRAFTOVI® (encorafenib)±binimetinib in combinatie met cetuximab onderzoekt bij patiënten met BRAFV600E-gemuteerd mCRC en bij wie de ziekte progressief is na één of twee eerdere regimes. BEACON CRC is ontworpen om een BRAF-gerichte combinatietherapie te testen in BRAFV600E-gemuteerd mCRC. In totaal werden 665 patiënten 1: 1: 1 gerandomiseerd naar een van de volgende behandelarmen:

  • BRAFTOVI®300 mg oraal eenmaal daags in combinatie met cetuximab
  • BRAFTOVI® 300 mg oraal eenmaal daags in combinatie met cetuximab en binimetinib
  • Cetuximab met of FOLFIRI® of irinotecan (controle arm)

De studie is geamendeerd om een interim analyse van eindpunten, inclusief ORR, toe te staan. Het primaire OS eindpunt is een vergelijking tussen BRAFTOVI®+binimetinib in combinatie met cetuximab en de controlearm. Secundaire eindpunten zijn de OS van BRAFTOVI® in combinatie met cetuximab, vergeleken met de controle-arm en vergeleken met BRAFTOVI®+binimetinib in combinatie met cetuximab. Andere secundaire eindpunten zijn onder andere progressievrije overleving, responsduur, veiligheid en verdraagbaarheid.

Over BRAFTOVI®

BRAFTOVI® (encorafenib) is een orale kleinmoleculaire BRAF-kinaseremmer die een belangrijk enzym in de MAPK-signaaltransductieroute (RAS-RAF-MEK-ERK) als doelwit heeft. Activering van eiwitten in deze route is aangetoond bij veel soorten kanker, waaronder melanoom en colorectaal carcinoom. Al in september 2018 is de combinatie BRAFTOVI® en MEKTOVI® (binimetinib) voor de behandeling van volwassen patiënten met inoperabel of gemetastaseerd melanoom met een BRAFV600-mutatie goedgekeurd voor de Europese markt.

Referentie

Advies van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP)