Articles

GENEXPRESSIETEST ONCOTYPE DX® VERGOED VOOR KLIERNEGATIEVE EN KLIERPOSITIEVE HR+/HER2-BORSTKANKER IN EEN VROEG STADIUM

NTVO - 2023, nummer Oncologie Actueel Special, najaar 2023

dr. Wandana Nanhoe

De genexpressietest Oncotype DX® is ontwikkeld om te voorspellen bij welke patiënten chemotherapie wel of niet effectief is. De test analyseert de expressie van 21 genen die invloed hebben op hoe HR+/HER2-borstkanker in een vroeg stadium zich verder zal ontwikkelen (prognose) én hoe de tumor op chemotherapie zal reageren (predictie). De testuitslag wordt uitgedrukt als de Recurrence Score®, een score van 0–100 waarmee zorgvuldig kan worden voorspeld of de individuele patiënt wel of geen baat heeft bij chemotherapie. Oncotype DX® wordt vergoed voor kliernegatieve alsook voor klierpositieve patiënten met HR+/HER2-borstkanker in een vroeg stadium.

Lees verder

NEOADJUVANTE BEHANDELING MET PEMBROLIZUMAB VERBETERT EVENT-VRIJE OVERLEVING BIJ GEVORDERD MELANOOM

NTVO - 2023, nummer Special, juni 2023

Drs. Marleen Huijsmans , dr. Wandana Nanhoe

Pembrolizumab is als monotherapie geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder voor de behandeling van gevorderd (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom en als adjuvante behandeling bij stadium IIB-, stadium IIC- of stadium III-melanoom, waarbij complete resectie heeft plaatsgevonden.1 Tot op heden was onduidelijk of behandeling met pembrolizumab in de neoadjuvante setting een overlevingsvoordeel zou kunnen bieden voor patiënten met gevorderd melanoom. In een recente fase II-studie is het verschil in klinische uitkomsten tussen neoadjuvant-adjuvant pembrolizumab en enkel adjuvant pembrolizumab bij deze patiëntenpopulatie onderzocht. De resultaten van deze studie werden in maart 2023 gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.2

Lees verder

HET EFFECT VAN ONDERBREKING VAN ENDOCRIENE THERAPIE VANWEGE KINDERWENS BIJ HORMOONRECEPTOR-POSITIEVE VROEGE BORSTKANKER

NTVO - 2023, nummer Special, juni 2023

dr. Wandana Nanhoe , drs. Diede Smeets

Vrouwen met hormoonreceptor-positieve vroege borstkanker worden langdurig behandeld met endocriene therapie, maar deze behandeling moet worden gestopt tijdens een eventuele zwangerschap.1 Tot op heden was het onduidelijk of een dusdanige onderbreking tijdens de zwangerschap het risico op een recidief verhoogt. Om te weten te komen of onderbreking van adjuvante endocriene therapie leidt tot een hoger recidiefrisico bij vrouwen die borstkanker hadden, is een onderzoek uitgevoerd, waarvan de resultaten onlangs gepubliceerd zijn in The New England Journal of Medicine.2

Lees verder

DE VERSCHILLEN TUSSEN HET DUITSE EN NEDERLANDSE TOELATINGSSYSTEEM VOOR GENEESMIDDELEN

NTVO - 2023, nummer Special, winter 2023

dr. Wandana Nanhoe

Voordat een nieuw geregistreerd geneesmiddel in Nederland daadwerkelijk toegankelijk is voor de patiënt, dient nog een aantal stappen te worden genomen. In een redactionele serie van artikelen besteedt het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie aandacht aan dit proces door in gesprek te gaan met diverse partijen uit de zorg, overheidsinstanties en de politiek. In dit artikel spreken we met Han Steutel, president van het Verband Forschender Arzneimittelhersteller (VFA), de brancheorganisatie van farmaceutische bedrijven in Duitsland, over hoe het hierboven beschreven proces in Nederland kan worden geoptimaliseerd.

Lees verder

HET DRUG ACCESS PROTOCOL VOOR NIET-KLEINCELLIG LONGCARCINOOM

NTVO - 2023, nummer Special, winter 2023

dr. Wandana Nanhoe

Het Drug Access Protocol (DAP) is een nationaal protocol, waarin wordt getracht nieuwe middelen sneller bij de patiënt te krijgen, nog voordat deze een officiële vergoedingsstatus hebben. Het doel is daarnaast om systematisch aanvullende ‘real-world’ veiligheids- en effectiviteitsdata te verzamelen over deze nieuwe middelen, die in afwachting zijn op definitieve toelating tot het vergoedingssysteem.

Lees verder

AANHOUDEND VOORDEEL VAN OLAPARIB BIJ PATIËNTEN MET NIEUW GEDIAGNOSTICEERD, GEVORDERD, BRCA-GEMUTEERD OVARIUMCARCINOOM

NTVO - 2023, nummer Special, winter 2023

dr. Wandana Nanhoe , dr. Robbert van der Voort

Uit eerdere resultaten van de fase III-studie SOLO-1 bleek dat onderhoudsbehandeling met olaparib versus placebo geassocieerd was met een significant betere progressievrije overleving.1 Nu blijkt dat na een follow-up van 7 jaar olaparib vergeleken met placebo ook geassocieerd is met een klinisch relevante verlenging van de algehele overleving.2 Daarnaast bleef het bijwerkingenprofiel van olaparib acceptabel.

Lees verder

GEBRUIK VAN GENEXPRESSIETESTEN BIJ VROEG STADIUM BORSTKANKER

NTVO - 2023, nummer Special, winter 2023

dr. Wandana Nanhoe

De herziene ASCO-richtlijn bevat aanbevelingen voor de toepassing van biomarkers voor de adjuvante behandeling van borstkanker in een vroeg stadium.1 Deze herziening bevat preciezere richtlijnen voor het gebruik van al eerder goedgekeurde genexpressietesten en aanbevelingen voor het gebruik van nieuwe biomarkers als leidraad voor endocriene behandeling en chemotherapie bij vrouwen met borstkanker.

Lees verder