Articles

DE HORIZONSCAN GENEESMIDDELEN ALS ‘EARLY AWARENESS’-TOOL VOOR AANKOMENDE MIDDELEN, WAAR SNELLER OP INGESPEELD ZOU MOETEN WORDEN

NTVO - 2022, nummer Special, zomer 2022

dr. Wandana Nanhoe

Voordat een nieuw geregistreerd geneesmiddel in Nederland daadwerkelijk toegankelijk is voor de patiënt, dient nog een aantal stappen te worden genomen. In een redactionele serie van artikelen besteedt het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie aandacht aan dit proces door in gesprek te gaan met diverse partijen uit de zorg, overheidsinstanties en de politiek. In dit artikel spreken we met Niels Speksnijder (Zorginstituut Nederland) over de Horizonscan Geneesmiddelen en met Wim de Haart (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen) over hoe het hierboven beschreven proces in Nederland kan worden geoptimaliseerd.

Lees verder

NIEUWE MOGELIJKHEDEN MET ADJUVANTE IMMUUNTHERAPIE BIJ VROEG-STADIUM NSCLC

NTVO - 2022, nummer Special, zomer 2022

dr. Robbert van der Voort , dr. Wandana Nanhoe

De behandeling van vroeg-stadium niet-kleincellig longcarcinoom is in beweging. Zo bleek recentelijk uit de gerandomiseerde fase III-studie IMpower010 dat adjuvante behandeling met atezolizumab versus beste ondersteunende zorg geassocieerd was met een significant betere ziektevrije overleving bij patiënten met stadium II/IIIA niet-kleincellig longcarcinoom na eerdere behandeling met volledige resectie en adjuvante chemotherapie. Deze adjuvante immuuntherapie ging bovendien gepaard met een goed te managen bijwerkingenprofiel en bleek met name werkzaam bij patiënten met een hogere PD-L1-expressie in de tumor.

Lees verder

DE WAARDE VAN EEN DIEPE EN SNELLE PSA-DALING NA APALUTAMIDE PLUS ADT BIJ GEMETASTASEERD HSPC

NTVO - 2022, nummer Special, zomer 2022

dr. Wandana Nanhoe

Het behandellandschap van gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom (‘metastatic hormone-sensitive prostate cancer’, mHSPC) is de afgelopen jaren drastisch veranderd.1 Het gebruik van alleen androgeendeprivatietherapie (ADT) wordt niet meer aanbevolen voor patiënten met mHSPC; de internationale richtlijnen adviseren de toevoeging van abirateronacetaat, apalutamide, enzalutamide of docetaxel aan ADT als de nieuwe behandelstandaard, mits de patiënt fit genoeg is voor een dergelijk regime. Voor patiënten met laagvolume mHSPC wordt op dit moment radiotherapie van de primaire tumor gecombineerd met ADT aanbevolen.2,3 Om de ziekteontwikkeling te evalueren en overleving te voorspellen wordt in de klinische praktijk vaak prostaatspecifiek antigeen (PSA) in het bloed gemonitord. Recentelijk zijn echter ook andere parameters, zoals nadir PSA-concentratie, de tijd tot aan het bereiken van deze nadir of specifieke PSA-waardes na starten van de behandeling, geïdentificeerd als prognostische factoren voor de oncologische uitkomsten na behandeling.4–7

Lees verder

PARP-REMMERS ALS EERSTELIJNS ONDERHOUDSBEHANDELING BIJ OVARIUMCARCINOOM

NTVO - 2022, nummer Special, zomer 2022

dr. Wandana Nanhoe

De eerstelijnsbehandeling van patiënten met hoog-stadium ovariumcarcinoom bestaat uit een combinatie van cytoreductieve chirurgie en chemotherapie. De standaardchemotherapie is carboplatine en paclitaxel. Primaire debulking gevolgd door chemotherapie is – indien mogelijk – momenteel de standaardbehandeling.1,2 Ondanks een hoge initiële respons op deze therapie, verdwijnt de effectiviteit van de behandeling na verloop van tijd en krijgt 85% van de patiënten op enig moment een recidief.3 Onderhoudsbehandeling met een PARP-remmer kan worden ingezet om te voorkomen dat ovariumcarcinoom recidiveert na een respons op de eerstelijnsbehandeling.

Lees verder

ANTIVIRALE THERAPIE BIJ HOOGRISICO COVID-19-PATIËNTEN

NTVO - 2022, nummer Special, zomer 2022

dr. Wandana Nanhoe

Ondanks volledige vaccinatie houdt een deel van de COVID-19-patiënten een matig tot sterk verhoogd risico op een ernstig ziektebeloop, ook met de huidige omikronvariant. Het betreft oudere patiënten met een combinatie van onderliggende aandoeningen (o.a. obesitas, diabetes, hart- en vaatlijden, hypertensie), patiënten die behandeld worden voor een hematologische of solide kanker en in het bijzonder ernstig immuungecompromitteerde patiënten.1–4 Een behandeling met direct werkende antivirale middelen (bijvoorbeeld nirmatrelvir) of met virus neutraliserende antistoffen kan voor hen zinvol zijn. Bij immuungecompromitteerde patiënten is onderzoek naar de combinatie van deze behandelingen nodig, omdat hiermee de kans op resistentievorming mogelijk vermindert en wellicht ook de werkzaamheid verbetert. Een Europese studie waarin de combinatie van beide antivirale behandelstrategieën bij immuungecompromitteerde patiënten wordt onderzocht (COVIC-19) is net gestart. Ook Nederlandse ziekenhuizen kunnen daarbij aansluiten.

Lees verder
X