Articles

DE VERSCHILLEN TUSSEN HET DUITSE EN NEDERLANDSE TOELATINGSSYSTEEM VOOR GENEESMIDDELEN

NTVO - 2023, nummer Special, winter 2023

dr. Wandana Nanhoe

Voordat een nieuw geregistreerd geneesmiddel in Nederland daadwerkelijk toegankelijk is voor de patiënt, dient nog een aantal stappen te worden genomen. In een redactionele serie van artikelen besteedt het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie aandacht aan dit proces door in gesprek te gaan met diverse partijen uit de zorg, overheidsinstanties en de politiek. In dit artikel spreken we met Han Steutel, president van het Verband Forschender Arzneimittelhersteller (VFA), de brancheorganisatie van farmaceutische bedrijven in Duitsland, over hoe het hierboven beschreven proces in Nederland kan worden geoptimaliseerd.

Lees verder

HET DRUG ACCESS PROTOCOL VOOR NIET-KLEINCELLIG LONGCARCINOOM

NTVO - 2023, nummer Special, winter 2023

dr. Wandana Nanhoe

Het Drug Access Protocol (DAP) is een nationaal protocol, waarin wordt getracht nieuwe middelen sneller bij de patiënt te krijgen, nog voordat deze een officiële vergoedingsstatus hebben. Het doel is daarnaast om systematisch aanvullende ‘real-world’ veiligheids- en effectiviteitsdata te verzamelen over deze nieuwe middelen, die in afwachting zijn op definitieve toelating tot het vergoedingssysteem.

Lees verder

AANHOUDEND VOORDEEL VAN OLAPARIB BIJ PATIËNTEN MET NIEUW GEDIAGNOSTICEERD, GEVORDERD, BRCA-GEMUTEERD OVARIUMCARCINOOM

NTVO - 2023, nummer Special, winter 2023

dr. Wandana Nanhoe , dr. Robbert van der Voort

Uit eerdere resultaten van de fase III-studie SOLO-1 bleek dat onderhoudsbehandeling met olaparib versus placebo geassocieerd was met een significant betere progressievrije overleving.1 Nu blijkt dat na een follow-up van 7 jaar olaparib vergeleken met placebo ook geassocieerd is met een klinisch relevante verlenging van de algehele overleving.2 Daarnaast bleef het bijwerkingenprofiel van olaparib acceptabel.

Lees verder

GEBRUIK VAN GENEXPRESSIETESTEN BIJ VROEG STADIUM BORSTKANKER

NTVO - 2023, nummer Special, winter 2023

dr. Wandana Nanhoe

De herziene ASCO-richtlijn bevat aanbevelingen voor de toepassing van biomarkers voor de adjuvante behandeling van borstkanker in een vroeg stadium.1 Deze herziening bevat preciezere richtlijnen voor het gebruik van al eerder goedgekeurde genexpressietesten en aanbevelingen voor het gebruik van nieuwe biomarkers als leidraad voor endocriene behandeling en chemotherapie bij vrouwen met borstkanker.

Lees verder

PARP-REMMERS BIJ KIEMBAAN BRCA1/2-GEMUTEERD MAMMACARCINOOM

NTVO - 2023, nummer Special, winter 2023

dr. Wandana Nanhoe , drs. Carmen Paus

PARP-remmers spelen een belangrijke rol binnen de behandeling van verschillende typen tumoren en het aantal indicaties neemt steeds verder toe. Zo werd olaparib recentelijk geregistreerd voor de adjuvante behandeling van patiënten met kiembaan BRCA1/2-gemuteerd, HER2-negatief mammacarcinoom. Dit gebeurde op basis van de resultaten van de OlympiA-studie waarin olaparib geassocieerd was met een significant betere ziektevrije overleving en algehele overleving.1

Lees verder

HER2 ALS AANGRIJPINGSPUNT VOOR DOELGERICHTE THERAPIE BIJ COLORECTAAL CARCINOOM

NTVO - 2023, nummer Special, winter 2023

dr. Wandana Nanhoe , dr. Marten Dooper

Een klein percentage gemetastaseerde colorectale tumoren vertoont amplificatie van het HER2-gen, met als gevolg overexpressie van HER2 op het celmembraan van de tumorcel. Net als bij onder andere borstkanker en maagkanker is dit eiwit een aangrijpingspunt voor doelgerichte therapie. Dit artikel biedt een overzicht van de huidige stand van zaken.

Lees verder

DE HORIZONSCAN GENEESMIDDELEN ALS ‘EARLY AWARENESS’-TOOL VOOR AANKOMENDE MIDDELEN, WAAR SNELLER OP INGESPEELD ZOU MOETEN WORDEN

NTVO - 2022, nummer Special, zomer 2022

dr. Wandana Nanhoe

Voordat een nieuw geregistreerd geneesmiddel in Nederland daadwerkelijk toegankelijk is voor de patiënt, dient nog een aantal stappen te worden genomen. In een redactionele serie van artikelen besteedt het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie aandacht aan dit proces door in gesprek te gaan met diverse partijen uit de zorg, overheidsinstanties en de politiek. In dit artikel spreken we met Niels Speksnijder (Zorginstituut Nederland) over de Horizonscan Geneesmiddelen en met Wim de Haart (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen) over hoe het hierboven beschreven proces in Nederland kan worden geoptimaliseerd.

Lees verder