Articles

SLECHTERE BEHANDELUITKOMSTEN VOOR PATIËNTEN MET mCRPC EN HRR-MUTATIES

NTVO - 2023, nummer Oncologie Actueel Special, najaar 2023

dr. Niels Elbert

Dankzij nieuwe inzichten in de tumorbiologie zijn doelgerichte behandelingen in opkomst voor patiënten met prostaatkanker. Ook wordt steeds meer kennis vergaard over de consequenties van mutaties in genen die betrokken zijn bij homologe recombinatie. Zo liet de CAPTURE-studie zien dat patiënten met gemetastaseerde castratie-resistente prostaatkanker en een mutatie in een aan homologe recombinatie gerelateerd gen slechtere uitkomsten hebben voor alle standaardeerstelijnsbehandelingen dan patiënten zonder een dergelijke mutatie.1 Internist-oncoloog dr. Niven Mehra (Radboudumc, Nijmegen) nam de bevindingen nader onder de loep en sprak over het belang van vroegtijdige DNA-screening en de plaatsbepaling van doelgerichte behandeling met PARP-remmers bij deze patiënten.

Lees verder

TOEVOEGING VAN NIVOLUMAB AAN CHEMOTHERAPIE IN EERSTE LIJN VERBETERT OVERLEVING BIJ NIET-RESECTABEL OF GEMETASTASEERD UROTHEELCARCINOOM

NTVO - 2023, nummer Oncologie Actueel Special, najaar 2023

dr. Niels Elbert

Cisplatine-bevattende chemotherapie is al tientallen jaren de standaardeerstelijnsbehandeling voor patiënten met een niet-resectabel of gemetastaseerd urotheelcarcinoom. Eerdere pogingen om de overleving van deze patiënten te verbeteren zijn niet succesvol geweest. Tijdens ESMO 2023 besprak internist-oncoloog dr. Michiel van der Heijden (Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam) de resultaten van de CheckMate 901-studie. In deze gerandomiseerde fase III-studie werden de werkzaamheid en veiligheid van nivolumab als aanvulling op chemotherapie onderzocht.

Lees verder

NEOADJUVANTE CHEMOTHERAPIE MET FOLFIRINOX LEIDT NIET TOT LANGERE OVERLEVING BIJ RESECTABELE ALVLEESKLIERKANKER

NTVO - 2023, nummer Oncologie Actueel Special, najaar 2023

dr. Niels Elbert

Eerder liet de PREOPANC-1-studie zien dat neoadjuvante gemcitabine-bevattende chemoradiotherapie voorafgaand aan een operatie een voordeel in algehele overleving biedt ten opzichte van een directe operatie bij patiënten met (‘borderline’-)resectabele alvleesklierkanker. Mogelijk kan neoadjuvante chemotherapie met 5-fluoro-uracil, folinezuur, irinotecan en oxaliplatine de overleving van deze patiënten verder verbeteren. Dit werd nader onderzocht in de PREOPANC-2-studie, waarvan hepatopancreato-biliair chirurg en chirurgisch oncoloog prof. dr. Bas Groot Koerkamp (Erasmus MC, Rotterdam) de resultaten besprak tijdens ESMO 2023.

Lees verder

CAIRO5: ALGEHELE OVERLEVING NA SYSTEMISCHE INDUCTIETHERAPIE BIJ INITIEEL NIET-RESECTABELE LEVERMETASTASEN VAN HET COLORECTAAL CARCINOOM

NTVO - 2023, nummer Oncologie Actueel Special, najaar 2023

dr. Niels Elbert

Patiënten met initieel niet-resectabele levermetastasen van het colorectaal carcinoom kunnen in aanmerking komen voor een in opzet curatieve lokale behandeling, nadat de metastasen verkleind zijn door systemische inductietherapie. Het is echter niet duidelijk welk behandelregime de voorkeur heeft. Dit werd nader onderzocht in de CAIRO5-studie. Tijdens ESMO 2023 besprak internist-oncoloog prof. dr. Kees Punt (Julius Centrum, UMC Utrecht) de resultaten met betrekking tot de algehele overleving.

Lees verder

TUMORINFILTRERENDE LYMFOCYTEN BIJ GEVORDERD MELANOOM

NTVO - 2023, nummer Oncologie Actueel Special, najaar 2023

dr. Niels Elbert

In de afgelopen 10 jaar zijn de behandelmogelijkheden voor patiënten met een irresectabel of gemetastaseerd melanoom aanzienlijk toegenomen. Eerstelijnsbehandeling met de PD-1-remmer nivolumab of pembrolizumab heeft in Nederland vaak de voorkeur. Hoewel een deel van de patiënten (langdurig) baat heeft bij deze behandeling, treedt bij het merendeel van de patiënten op den duur ziekteprogressie op. Zij komen dan in aanmerking voor behandeling met ipilimumab, de combinatie van ipilimumab plus nivolumab of – in geval van een BRAF-mutatie – de combinatie van een BRAF- en MEK-remmer. Fase I- en II-onderzoeken hebben veelbelovende resultaten laten zien van adoptieve celtherapie met tumorinfiltrerende lymfocyten, maar gegevens uit fase III-studies ontbraken tot voor kort.

Lees verder

OPTIMALE SYSTEMISCHE INDUCTIETHERAPIE BIJ INITIEEL NIET-RESECTABELE LEVERMETASTASEN VAN HET COLORECTAAL CARCINOOM

NTVO - 2023, nummer Oncologie Actueel Special, najaar 2023

dr. Niels Elbert

Patiënten met initieel niet-resectabele levermetastasen van het colorectaal carcinoom kunnen in aanmerking komen voor een in opzet curatieve lokale behandeling, nadat de metastasen verkleind zijn door systemische inductietherapie. Het is echter niet duidelijk welk behandelregime de voorkeur geniet. Dit werd onderzocht in de CAIRO5-studie, waarvan de resultaten met betrekking tot de progressievrije overleving gepubliceerd zijn in The Lancet Oncology.

Lees verder

OLAPARIB MET OF ZONDER CEDIRANIB NIET BETER DAN STANDAARDZORG BIJ GERECIDIVEERD, PLATINAGEVOELIG OVARIUMCARCINOOM

NTVO - 2023, nummer Oncologie Actueel Special, najaar 2023

dr. Niels Elbert

Vrouwen met een platina-gevoelig ovariumcarcinoom worden standaard behandeld met platina-bevattende chemotherapie. Vanwege het risico op ernstige bijwerkingen en omdat op den duur vaak resistentie optreedt tegen de behandeling, is er behoefte aan nieuwe behandelopties. In de NRG-GY004-studie werden 2 niet-chemotherapeutische behandelingen – olaparib en olaparib plus cediranib – vergeleken met platina-bevattende chemotherapie bij vrouwen met een gerecidiveerd, platina-gevoelig ovariumcarcinoom. De resultaten met betrekking tot progressievrije overleving werden eerder gepubliceerd in het Journal of Clinical Oncology. Tijdens ESMO 2023 volgden de resultaten voor de algehele overleving.

Lees verder