Verbeterd objectief responspercentage door dostarlimab bij gemetastaseerd NSCLC

oktober 2022 Farmanieuws Diede Smeets
Figuur 2. A.

Begin oktober 2022 kondigde GSK in een persbericht aan dat de fase II-PERLA-studie zijn primaire eindpunt heeft bereikt. In deze studie werd dostarlimab toegediend in combinatie met chemotherapie en vergeleken met een controle-arm waarin pembrolizumab gecombineerd met chemotherapie werd toegediend aan eerstelijnspatiënten met gemetastaseerd non-plaveiselcel niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC).

Dostarlimab is een antilichaam dat aan de PD-1 receptor bindt en daarmee de interactie van deze receptor met de liganden PD-L1 en PD-L2 voorkomt. De werkzaamheid van dostarlimab wordt momenteel onderzocht in diverse studies, zowel als monotherapie en als onderdeel van een combinatietherapie. Dostarlimab wordt bijvoorbeeld onderzocht voor de behandeling van recidief geavanceerd endometriumkanker, eierstokkanker en bij andere geavanceerde solide tumoren of metastatische kankers.

In de EU is dostarlimab geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met ‘mismatch repair deficient (dMMR)/microsatellite instability-high (MSI-H)’ recidief of geavanceerd endometriumcarcinoom na progressie tijdens of na eerdere behandeling met een platinum-bevattend behandelingsregime.

PERLA

De fase II-studie PERLA is een gerandomiseerde, dubbelblinde studie met 243 patiënten waarin de werkzaamheid en veiligheid van de PD-1-remmer dostarlimab bij patiënten met metastatisch non-plaveiselcel NSCLC werd onderzocht. Deze patiënten hadden zover bekend geen sensitiserende EGFR, anaplastisch lymfoom kinase, of receptor tyrosine kinase-1 mutatie, V600E-mutatie in het BRAF-gen of een andere genomische mutatie waarvoor een goedgekeurde behandeling beschikbaar is. In de PERLA-studie werd het primaire eindpunt, het objectief responspercentage per RECIST 1.1 door geblindeerde onafhankelijke centrale review, behaald. 

Het veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel van dostarlimab bleek in deze studie consistent met waarnemingen uit eerdere klinische studies waar vergelijkbare behandelingen werden ingezet.

COSTAR Lung

Daarnaast heeft GSK aangegeven verder te gaan met de fase III-COSTAR Lung-studie, waarbij het anti-TIM-3-antilichaam cobolimab plus dostarlimab en docetaxel wordt vergeleken met dostarlimab plus docetaxel en met docetaxel alleen bij patiënten met geavanceerd NSCLC. Cobolimab is een monoklonaal antilichaam gericht op de remmende T-cel receptor TIM-3 en heeft potentieel immuuncheckpoint-remmende en antineoplastische activiteit.

De volledige resultaten van de fase II-PERLA-studie, inclusief het objectieve responspercentage en progressievrije overleving gestratificeerd in subgroepen naar PD-L1-expressie zullen worden gepresenteerd tijdens een wetenschappelijke bijeenkomst in de nabije toekomst.

Referentie

Persbericht van GSK (geraadpleegd 5-10-2022). GSK announces positive headline results from PERLA, the phase II trial of Jemperli (dostarlimab) plus chemotherapy in patients with metastatic non-squamous non-small cell lung cancer.