FDA keurt osimertinib goed voor gebruik bij niet-kleincellig longcarcinoom in vroeg stadium

januari 2021 Farmanieuws Marjolein Haakman-Groot

Gebaseerd op de uitkomsten van de ADAURA-studie, is osimertinib door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van volwassen patiënten in een vroeg stadium van niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met EGFR-genmutaties.1 Deze komen voor bij circa 10% van de NSCLC-patiënten. Doordat de behandeling met osimertinib zo gunstig bleek in de studie, werd de blindering al eerder dan gepland ongedaan gemaakt om zo de data sneller beschikbaar te kunnen stellen. In Nederland is osimertinib momenteel geïndiceerd als monotherapie voor volwassenen met lokaal gevorderd of gemetastaseerd NSCLC, met EGFR-mutaties.2 Na beoordeling van de EMA kan deze indicatie mogelijk ook in Nederland verder worden uitgebreid naar NSCLC-patiënten in een vroeg stadium van de ziekte.

Osimertinib bij NSCLC

In de dubbelblinde fase III-studie ADAURA ontvingen 682 patiënten met een EGFR-gemuteerde, compleet gereseceerde NSCLC, 1:1 gerandomiseerd placebo (n=343) of osimertinib (dagelijks 80 mg, n=339) voor 3 jaar lang.3 Bij patiënten met een stadium 2 tot 3a ziekte bleek na 2 jaar het aantal patiënten dat nog leefde en ziektevrij was, dubbel zo hoog bij osimertinib ten opzichte van placebo. In de osimertinib-arm was de ziektevrije overleving 90% (95%-BI: 84-93) en bij placebo was deze 44% (95%-BI: 37-51). Dit leverde een hazard ratio (HR) op van 0,17 (99%-BI: 0,11=0,26; p<0,001).

In de gehele geanalyseerde patiëntenpopulatie bleef 89% (95%-BI: 95-99) ziektevrij leven bij behandeling met osimertinib, terwijl dit 52% (95%-BI: 46-58) was wanneer de patiënten 2 jaar lang een placebo ontvingen (HR: 0,20; 99%-BI: 0,14-0,30; p<0,001). Daarnaast was het percentage patiënten dat nog leefde en geen ziekte aan het centrale zenuwstelsel ontwikkelde 98% in de osimertinib-arm en 85% bij placebo (HR: 0,18; 95%-BI: 0,10-0,33).

De algehele overleving kon nog niet worden bepaald, maar tijdens de geanalyseerde periode waren er 29 patiënten overleden; 9 patiënten die osimertinib ontvingen en 20 patiënten die placebo ontvingen. Het bijwerkingenprofiel was vergelijkbaar met eerdere studies.

Conclusie

In de ADAURA-studie bleek de ziektevrije overleving te worden verdubbeld bij behandeling met osimertinib ten opzichte van placebo, bij patiënten met NSCLC van stadium 1b tot 3a met een EGFR­-mutatie. Op basis van deze data heeft de FDA de indicatie van osimertinib uitgebreid naar patiënten met NSCLC in een vroeg stadium. Momenteel is osimertinib door de EMA nog niet goedgekeurd voor dezelfde doelgroep, maar ondergaat deze wel een versnelde beoordeling.

Referenties

  1. Newswise. Yale study leads to FDA approval of drug to treat non-small cell lung cancer.
  2. Farmacotherapeutisch kompas. Osimertinib. 
  3. Wu Y, Tsuboi M, He J, et al. Osimertinib in resected EFGR-mutated non-small cell lung cancer. New England Journal of Medicine 2020;383:1711-23.