Durvalumab + chemotherapie in EU goedgekeurd als eerstelijnsbehandeling bij vergevorderde longkanker

september 2020 Farmanieuws
Adult and child hands holding lung, world tuberculosis day, world no tobacco day, corona covid-19 virus, eco air pollution; organ donation concept

Het monoklonale antilichaam durvalumab is in de Europese Unie goedgekeurd als eerstelijnsbehandeling bij volwassenen met vergevorderde kleincellige longkanker (‘extensive-stage small cell lung cancer’, ES-SCLC) in combinatie met chemotherapie, etoposide en carboplatine/cisplatine.1 In juli had de EMA al aanbevolen om durvalumab  goed te keuren voor dit doel.2

Durvalumab plus chemotherapie

Zelfs bij een initiële reactie op chemotherapie blijft er vaak SCLC-progressie. Een aanvullende behandeling kan daarom wenselijk zijn. In de fase III-studie CASPIAN werd aangetoond dat de combinatie van durvalumab en chemotherapie (etoposide + cisplatine of etoposide + carboplatine)  zorgde voor een statistisch en klinisch significante verbetering in de algehele overleving (OS) bij de eerstelijnsbehandeling van ES-SLCLC-patiënten vergeleken met een behandeling met alleen chemotherapie.

De combinatie van durvalumab + chemotherapie zorgde voor een significante OS-verbetering met een hazard ratio van 0,73 (95%-BI: 0,59-0,91; p=0,0047). De mediane overleving was 13,0 maanden (95%-BI: 11,5-14,8) in de durvalumab + chemotherapiegroep, vergeleken met 10,3 maanden (9,3-11,2) in de groep die alleen chemotherapie ontving.

Durvalumab was al goedgekeurd in onder meer de Verenigde Staten en Japan en staat momenteel nog onder regulatoire review in andere landen.

Referenties

  1. Astrazeneca. Imfinzi approved in the EU for the treatment of extensive-stage small cell lung cancer.
  2. European Medicines Agency. Imfinzi.
  3. Paz-Ares L, et al. Durvalumab plus platinum-etoposide versus platinum-etoposide in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. The Lancet 2019;394:1929-39.