Verzuimen van radiotherapie verhoogt risico op lokaal borstkankerrecidief maar niet op recidief op afstand

maart 2023 Oncotrials Diede Smeets

Over het effect van het verzuimen van radiotherapie na borstsparende chirurgie bij oudere vrouwen met vroege, hormoonreceptorpositieve borstkanker die adjuvante endocriene therapie ontvangen bestaat weinig informatie. Onlangs zijn de resultaten van een fase III-studie naar het verzuimen van bestraling bij deze patiëntenpopulatie gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

De onderzochte patiëntenpopulatie bestond uit vrouwen ≥65 jaar, met hormoonreceptorpositieve, lymfekliernegatieve, T1 of T2 primaire borstkanker. De tumoren waren maximaal 3 cm in grootte. De deelnemers ondergingen borstsparende chirurgie waarbij duidelijke excisiemarges aanwezig waren. Vervolgens werden de deelnemers behandeld met adjuvante endocriene therapie. De patiënten werden gerandomiseerd toegewezen aan bestraling van de volledige borst (40-50 Gy) of geen bestraling. De primaire uitkomst was de incidentie van lokale borstkankerrecidieven. Daarnaast werd ook het effect op regionale recidieven, recidief op afstand als eerste event, borstkankerspecifieke overleving en algehele overleving onderzocht.

Meer lokale recidieven zonder bestraling

Totaal werden 1.326 vrouwen geïncludeerd, waarvan 658 toegewezen werden aan de bestralingsarm en 668 aan de geen-bestraling-arm. Na een mediane follow-upduur van 9,1 jaar was de 10-jaars cumulatieve incidentie van lokale borstkankerrecidieven 9,5% (95%-BI: 6,8-12,3) bij niet-bestraalde patiënten versus 0,9% (95%-BI: 0,1-1,7) bij bestraalde patiënten (HR [95%-BI]: 10,4 [4,1-26,1]; p<0,001). Hoewel er meer lokale recidieven werden geobserveerd in de geen-bestraling-arm, was de 10-jaars algehele overleving nagenoeg gelijk in beide studiearmen (80,7% met bestraling versus 80,8% zonder bestraling). Daarnaast verschilden ook de incidentie van regionale recidieven en de borstkankerspecifieke overleving niet significant tussen de studiearmen.

Conclusie

Het verzuimen van radiotherapie bleek in deze studie geassocieerd met een toegenomen incidentie van lokale recidieven bij oudere vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium. Er werd echter geen negatief effect geobserveerd met betrekking tot de borstkankerspecifieke en algehele overleving.  

Referentie

Kunkler IH, Chir B, Williams LJ, et al. Breast-conserving surgery with or without irradiation in early breast cancer. N Engl J Med 2023;388:585-94.