Verlengde overleving met axitinib bij gemetastaseerde hoofd- en nekcarcinoom

oktober 2020 Farmanieuws

Bij gemetastaseerde of recidiverende plaveiselcelcarcinoom aan het hoofd of de nek zijn er momenteel gelimiteerde behandelopties. In een onderzoek door dr. Swiecicki en collega’s werd de effectiviteit van axitinib onderzocht, een proteïnekinasremmer die mogelijk een nieuwe behandeloptie zou kunnen zijn voor deze patiëntenpopulatie. Axitinib is een remmer van onder meer de vasculaire endotheliale groeifactorreceptor (VEGFR) 1, VEGFR2 en VEGFR3.  VEGFR is een interessant doelwit voor doelgerichte therapie, aangezien VEGR een centrale rol speelt in tumorgenese en immuunsuppresie.

Sterk voorbehandeld

In de fase II-studie werden 92 patiënten geïncludeerd, waarvan 28 evalueerbaar waren op respons. Deze respons werd gemeten aan de hand van de Choi-criteria voor radiografische responsbeoordeling. Het primaire eindpunt was de algehele overleving na 6 maanden. De deelnemers waren al eerder behandeld, 61% ontving al minstens 1 systemische behandeling in gemetastaseerde setting (tussen de 0 en 5 behandelingen) voorafgaande aan deelname aan het onderzoek.

Verlengde overleving met axitinib

De algehele overleving was 9,8 maanden bij de plaveiselcarcinoompatiënten. Na 6 maanden was nog 70% in leven. Dit was klinisch significant volgens vooropgestelde criteria. Het beste algehele responspercentage was 42%. Daarnaast bleek uit verdere analyse dat er een correlatie was tussen een verbeterde respons op de therapie en alteraties aan de PI3K-signaleringsroute (75% versus 17%). Bij patiënten die na behandeling met axitinib progressie vertoonden, werd een subgroep behandeld met een immuuncheckpointremmer en daarbij werd een duidelijke respons waargenomen.

Conclusie

Samenvattend werd gezien dat de behandeling met proteïnekinaseremmer axitinib bij sterk voorbehandelde patiënten met plaveiselcarcinoom aan nek of hoofd, zorgde voor een klinisch relevante verlenging van de algehele overleving. Alteraties aan de PI3K-signaleringsroute kunnen mogelijk als biomarker worden ingezet om respons te voorspellen. Verder zou de combinatie axitinib en immuuncheckpointremmer nog nader kunnen worden bekeken.

Referentie

Swiecicki PL, Bellile EL, Brummel CV, et al. Efficacy of axitinib in metastatic head and neck cancer with novel radiographic response criteria. Cancer 2020.