Variabiliteit in uitkomsten van blaassparende therapieën bij patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker

mei 2020 Kliniek in Praktijk Eline Feenstra
Cystitis awareness vector poster with bladder made of pills on white background. Medical solidarity concept for clinics. Human body organ anatomy icon.

Op dit moment is er geen standaardbehandeling voor patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker (‘non-muscle-invasive bladder cancer’, NMIBC). Hoewel een radicale cystectomie aanbevolen wordt, zijn er veel patiënten die dit weigeren of die simpelweg niet in aanmerking komen voor de behandeling. Er worden dan ook meerdere therapiestrategieën onderzocht voor deze patiëntenpopulatie. Een nieuwe systematische review analyseerde de uiteenlopende werkzaamheid en bijwerkingen van huidige en opkomende behandelingen voor NMIBC-patiënten die eerder een bacillus Calmette-Guerin (BCG) behandeling hebben ondergaan.

Het systematische literatuuronderzoek bestond uit 30 publicaties met data van 23 verschillende trials. De trials werden gegroepeerd op basis van het minimumaantal voorafgaande BCG behandelingen en verder gestratificeerd op basis van het aantal patiënten met carcinoom in situ (CIS).

Heterogeniteit

De resultaten op het gebied van de werkzaamheid en het bijwerkingenprofiel verschilden sterk van studie tot studie. Deze heterogeniteit nam af in subgroep-analyses. De gepoolde responspercentages van 12 maanden waren 24%  voor onderzoeken met twee of meer eerdere BCG-kuren (95% betrouwbaarheidsinterval [BI]: 16-32%) en 36%  voor die met één of meer eerdere BCG-kuren (95% BI: 25-47%). De inclusie van ≥50% van de patiënten met CIS ging gepaard met een lagere respons.

Concluderend kan gesteld worden dat de variabiliteit in uitkomsten op het gebied van de werkzaamheid en het bijwerkingenprofiel de noodzaak van consistente rapportage van de patiëntenpopulatie onderstreept.  Dit is met name van belang in het licht van de diverse veelbelovende behandelingen die momenteel in ontwikkeling zijn. Er is voor deze moeilijk te behandelen patiëntenpopulatie behoefte aan effectieve en veilige therapeutische opties.

Bron
1. Eur Urol Oncol