Toegenomen risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen met borstkanker

november 2022 Medisch onderzoek Diede Smeets
Doctor is working with mammography X-ray scanner in hospital

Geneesmiddelen die worden ingezet voor de behandeling van kanker kunnen bijdragen aan hart- en vaatziekten. De klinische studies waarin deze geneesmiddelen worden onderzocht hebben hier echter vaak onvoldoende aandacht voor.1 Een recente studie gepubliceerd in Journal of Clinical Oncology onderzocht het risico op hart- en vaatziekten en mortaliteit bij vrouwen met borstkanker vergeleken met gematchte vrouwen zonder borstkanker.2

Het 5-jaars overlevingspercentage voor vrouwen met borstkanker is tegenwoordig 90% waardoor er een groeiende populatie is van langetermijnoverlevers bij borstkanker.3 Door nieuwe behandelmethoden is de borstkanker-gerelateerde mortaliteit gedaald, maar mortaliteit met andere oorzaken, zoals hart- en vaatziekten (CVD), bij mensen die borstkanker hebben overleefd is gestegen.4 CVD zijn de voornaamste veroorzaker van sterfte van vrouwen in de Verenigde Staten en reeds werd aangetoond dat vrouwen met een historie van borstkanker meer risico lopen op het ontwikkelen van en sterven aan CVD, vergeleken met vrouwen die geen borstkanker hebben gehad.5,6

Inclusie en analyse

De deelnemers aan de huidige studie bestonden uit leden van Kaiser Permanente Northern California. Patiënten die in aanmerking kwamen voor inclusie in de studie waren gediagnosticeerd met borstkanker stadium I-IV tussen november 2005 en maart 2013. De patiënten waren ten minste 21 jaar oud en stonden minstens 12 maanden ingeschreven bij Kaiser Permanente Northern California voordat ze gediagnosticeerd werden met borstkanker. Daarnaast hadden de geïncludeerde patiënten chemotherapie, radiotherapie of endocriene therapie ondergaan. Casussen van vrouwen met invasieve borstkanker werden in een 1:5-ratio gematcht met controles zonder borstkanker, op basis van geboortejaar en ras/etniciteit. Data betreffende kankerbehandeling, CVD-uitkomsten en covariabelen werd verzameld uit elektronische patiëntendossiers.

Verschillend risico op CVD tussen behandelingen

In totaal werden 13.642 vrouwen met borstkanker gematcht met 68.202 controles zonder borstkanker. Na een gemiddelde follow-upperiode van 7 jaar (bereik: 1-14 jaar) bleken vrouwen die anthracyclines en/of trastuzumab toegediend kregen een hoger risico te lopen op hartfalen/cardiomyopathie vergeleken met controles. Het hoogste risico werd geobserveerd bij vrouwen die zowel anthracyclines en trastuzumab ontvingen (HR 3,68 [95%-BI 1,79-7,59]). Een hoog risico op hartfalen en/of cardiomyopathie werd ook geobserveerd bij borstkankerpatiënten met een voorgeschiedenis van radiotherapie (HR 1,38 [95%-BI 1,13-1,69]) en aromatoseremmergebruik (HR 1,31 [95%-BI 1,07-1,60]), vergeleken met hun controles. Toegenomen risico op een herseninfarct, aritmie, hartstilstand, veneuze trombo-embolische ziekte, CVD-gerelateerde sterfte en sterfte door elke oorzaak werd ook geobserveerd bij borstkankerpatiënten op basis van de ontvangen behandeling.

Conclusie

Daarmee levert deze studie bewijs voor het bestaan van een hoger risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten bij vrouwen met borstkanker vergeleken met vrouwen zonder borstkanker. Meer studies zijn nodig om vast te stellen hoe de cardiovasculaire uitkomsten bij vrouwen met borstkanker verbeterd kunnen worden.

Referenties

  1. Curigliano G, Lenihan D, Fradley M, et al. Management of cardiac disease in cancer patients throughout oncological treatment: ESMO consensus recommendation. Ann Oncol 2020;31:171-90.
  2. Greenlee H, Iribarren C, Rana JS, et al. Risk of cardiovascular disease in women with and without breast cancer: The Pathways heart study. J Clin Oncol 2022;40:1647-58.
  3. Siegel RL, Miller KD, Fucks HE, et al. Cancer Statistics, 2021. CA Cancer J Clin 2021;71:7-33.
  4. Afifi AM, Saad AM, Al-Husseini MJ, et al. Causes of death after breast cancer diagnosis: A US population-based analysis. Cancer 2020;126:1559-67.
  5. Blaes AH, Konety SH. Cardiovascular Disease in Breast Cancer Survivors: An Important Topic in Breast Cancer Survivorship. J Natl Cancer Inst 2021;113:105-6.
  6. Ramin C, Schaeffer MC, Zheng Z, et al. All-Cause and Cardiovascular Disease Mortality Among Breast Cancer Survivors in CLUE II, a Long-Standing Community-Based Cohort. J Natl Cancer Inst 2021;113:137-45.