Studie naar inzet van androgeenreceptor remmers in combinatie met taxanen start in Rotterdam

oktober 2023 Wetenschap Willem van Altena
Nurse holding an anatomical model of male pelvis. Isolated on white background.

Sinds deze week is de DAROTAXEL-studie geopend in het Erasmus MC. In deze gerandomiseerde fase II studie worden twee behandelingen voor mannen met gemetastaseerd castratie-resistente prostaatkanker vergeleken, die reeds behandeld zijn met een androgeenreceptorsignaleringsremmer (ARSI). Docetaxel of cabazitaxel (monotherapie) wordt vergeleken met de combinatietherapie van docetaxel of cabazitaxel plus ARSI darolutamide. DAROTAXEL is een multicenter studie waarin 245 patiënten zullen worden behandeld. Het openen van de studie in de overige sites volgt.

In de DAROTAXEL-studie wordt onderzocht of de effectiviteit van de taxanen doxetaxel en cabazitaxel toeneemt indien tijdens de behandeling (met doorgaans 10 kuren) ook darolutamide wordt gegeven. Uit dierexperimenteel onderzoek is namelijk gebleken dat de werkzaamheid van de taxanen afhankelijk is van de castratiestatus en sterk toeneemt als ook de androgeenreceptor (AR) krachtig onderdrukt blijft.

Geen farmacokinetische interactie

Darolutamide leent zich het beste als ARSI omdat het geen farmacokinetische interactie heeft met de taxanen. Omdat het effect van het onderdrukken van de AR voor beide taxanen even groot lijkt en ook progressievrije overleving vrijwel gelijk is, worden in de studie beide taxanen toegelaten en is de steekproefomvang bedoeld om het klasse-effect van onderdrukking van de AR op de taxanen aan te tonen. Deze studie is mogelijk door een grant van Bayer, de fabrikant van darolutamide.

Al in 2019 werden resultaten getoond van de fase-III ARAMIS studie waaruit blijkt dat darolutamide significant de metastasevrije overleving in patiënten met niet-gemetastaseerde castratie-resistente prostaatkanker verlengd. Darolutamide bracht de metastasevrije overleving naar 40.4 maanden, wat maar liefst 22 maanden langer was dan de placebogroep.

Referentie

Lees meer over de DAROTAXEL-studie op de website van het EU Clinical Trials Register.