Spiegelinformatie verslagjaar 2019

januari 2022 SONCOS Van de redactie
Mirror touch concept to show self-connection

Met de resultaten van de SONCOS-uitvraag van verslagjaar 2019 heeft platform Oncologie – SONCOS een start gemaakt met het teruggeven van spiegelinformatie aan de zorginstellingen die deze hebben ingevuld. De zorginstellingen kunnen zich met behulp van de spiegelinformatie vergelijken met de andere zorginstellingen die de uitvraag hebben ingevuld. Daarnaast geeft platform Oncologie – SONCOS een overzicht van de resultaten geanonimiseerd door aan de wetenschappelijke verenigingen, leden van het platform, zodat deze kunnen worden meegenomen in de kwaliteitscyclus.

Met deze eerste terugkoppeling van spiegelinformatie maken we een start om voor de oncologische zorg het cyclisch leren en verbeteren te ondersteunen. We hopen hiermee de kwaliteit van de oncologische zorg hoog te houden en verder te verbeteren. Vanuit platform Oncologie – SONCOS is de wens om deze spiegelinformatie de komende jaren verder te ontwikkelen en steeds beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften in de praktijk.

RESULTATEN VERSLAGJAAR 2019

Over het algemeen is te zien dat de meeste instellingen de gestelde normen halen. Daarnaast is uit de resultaten op te maken dat er geen instellingen zijn die over de gehele breedte van de oncologische zorg de normen niet halen. Wanneer normen niet worden gehaald is dit over het algemeen een gevolg van tijdelijke omstandigheden en geven zorginstellingen aan hoe zij dit willen oplossen. De normen die in verslagjaar 2019 door alle instellingen zijn gehaald betreffen de normen over systemische behandeling bij gemetastaseerd melanoom, de volumenormen voor aantal nieuwe patiƫnten en operatieve ingrepen bij niercelcarcinoom en de volumenorm voor colorectale resecties.

Hoewel de resultaten over het algemeen positief zijn, is er met name nog verbetering mogelijk bij de tumortypen die minder frequent voorkomen. Er is daarom zowel in het normeringsrapport als in de uitvraag extra aandacht voor bijvoorbeeld hoofd-halstumoren, schildkliertumoren en wekedelentumoren.