Onderbreking van borstkankerbehandeling voor zwangerschap lijkt risico op recidief niet te verhogen

mei 2023 Kliniek in Praktijk Diede Smeets
Pregnant women and doctors check the symptoms.

Vrouwen met vroege hormoonreceptor-positieve borstkanker worden langdurig behandeld met endocriene therapie, maar deze behandeling moet worden gestopt tijdens een eventuele zwangerschap.1 Tot op heden was het onduidelijk of een dusdanige onderbreking tijdens de zwangerschap het risico op een recidief verhoogt. Om te weten te komen of onderbreking van adjuvante endocriene therapie tot een hoger recidiefrisico leidt bij vrouwen die borstkanker hadden, is een onderzoek uitgevoerd, waarvan de resultaten onlangs gepubliceerd zijn in The New England Journal of Medicine.2

In de ‘single-group’-POSITIVE-studie werd onderzocht of de tijdelijke stopzetting van adjuvante endocriene therapie bij jonge vrouwen die borstkanker hadden en zwanger wilden worden, leidt tot ongunstige ziekte-uitkomsten. Vrouwen kwamen in aanmerking voor inclusie als ze hormoonreceptor-positieve borstkanker hadden, in ziektestadium I-III waren, tussen 18 en 30 maanden adjuvant behandeld waren met endocriene therapie, 42 jaar of jonger waren en zwanger wilden worden. De primaire uitkomstmaat was het aantal borstkanker-events tijdens follow-up, waarbij events bestonden uit lokaal en regionaal invasieve borstkankerrecidieven, recidieven of afstand of nieuwe borstkanker in de onaangetaste borst. De uitkomsten van de vrouwen waarbij de endocriene therapie werd onderbroken werden vergeleken met een extern controlecohort dat bestond uit vrouwen die voldeden aan de inclusiecriteria van de studie maar waarbij geen behandelingsonderbreking plaatsvond.

Niet meer events bij onderbreking

In totaal werden 516 vrouwen geïncludeerd in de experimentele groep, met een mediane leeftijd van 37 jaar, 93,4% van de deelnemers had stadium I- of II-borstkanker. Er waren mediaan 29 maanden verstreken tussen de borstkankerdiagnose en inclusie in de studie. Van de 497 vrouwen die werden gevolgd tijdens hun zwangerschapstraject raakte er 368 (74,0%) ten minste een keer zwanger en baarden 317 vrouwen (63,8%) ten minste één levend kind, waarbij in totaal 365 kinderen geboren werden. Tijdens de mediane follow-up van 41 maanden werden 1.638 patiëntjaren gerapporteerd en ervaarden 44 patiënten een borstkanker-event. De 3-jaarse incidentie van borstkanker-events was 8,9% (95%-BI: 6,3-11,6) bij de borstkankerpatiënten waarbij de endocriene therapie onderbroken werd, vergeleken met 9,2% (95%-BI: 7,6-10,8) in het controlecohort.

Conclusie

Bij vrouwen met adjuvant behandelde vroege hormoonreceptor-positieve borstkanker lijkt tijdelijke stopzetting van endocriene therapie het risico op een recidief niet te verhogen. Of onderbreking van endocriene therapie ook veilig is op de lange termijn zal moeten blijken uit een langere follow-up.

Referenties

  1. Federatie Medisch Specialisten. Richtlijn Borstkanker – Endocriene therapie.
  2. Patridge AH, Niman SM, Ruggeri M, et al. Interrupting endocrine therapy to attempt pregnancy after breast cancer. The New England Journal of Medicine 2023;388:1645-56.