Mogelijke associatie tussen vitamine D-tekort en verminderde vijfjaarsoverleving bij melanoom

september 2022 Medisch onderzoek Willem van Altena
Sunshine Vitamin D symbol on white background

Melanoompatiënten die een gezond vitamine D-gehalte hebben blijken een betere vijfjaarsoverleving te hebben dan patiënten die een tekort aan vitamine D hebben. Dat is de voornaamste conclusie uit een onderzoek uit Spanje, dat onlangs werd gepresenteerd op het 31ste congres van de European Academy of Dermatology and Venereology. Bij mensen met een vitamine D-niveau van 10 ng/ml of beter was de vijfjaarsoverleving 90%, maar bij degenen die die drempelwaarde niet haalden was dat 84%.

Er is al langer overeenstemming over het feit dat vitamine D een belangrijke rol kan spelen in de overleving van kankerpatiënten. De onderzoekers van het universitair ziekenhuis Son Espases in Palma de Mallorca wilden vaststellen of vitamine D-suppletie de overleving van melanoompatiënten beïnvloedt. Daar was nog onvoldoende over bekend.

Voor hun onderzoek voerden de Spaanse wetenschappers een retrospectieve cohortanalyse uit bij 264 patiënten met invasieve melanomen. Al deze patiënten waren tussen 1998 en 2021 gediagnosticeerd. Gemiddeld waren zij 57 jaar oud, en de mediane follow-up bedroeg 6,7 jaar.

Voorspellende factoren

Nadat de diagnose melanoom was gesteld werd bij alle patiënten hun vitamine D-gehalte gemeten. Daarbij werd gesteld dat een serumniveau van minder dan 10 nanogram per milliliter bloed (ng/ml) een tekort aan vitamine D hadden. Waarden van 10 ng/ml of hoger werden als normaal beschouwd. Univariate en multivariate analyses stelden vast dat er een onafhankelijk verband was tussen een vitamine D-tekort was met een algemene overleving met hazard ratio’s van respectievelijk 2,34 en 2,45. Andere voorspellende factoren voor een verslechterde overleving waren een hogere Breslow-index, een hogere leeftijd en geslacht.

Hoofdonderzoeker dermatoloog dr. Inés Gracia-Darder denkt dat er meer onderzoek nodig is om vast te stellen of vitamine D-suppletie zinvol is bij mensen met melanoom. Vooralsnog ontbreekt daar het wetenschappelijk bewijs voor. Wel merkt ze op dat mensen bij wie een melanoom is vastgesteld te horen krijgen dat ze blootstelling aan de zon moeten vermijden. Dat leidt vervolgens vaak tot een vitamine D-gebrek.

ViDMe

 Een lopende studie naar het nut van vitamine D-suppletie bij melanoompatienten is de ViDMe-studie. Dit is een multicenter, gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek waarin patiënten gedurende ten minste een jaar eenmaal per maand een hooggedoseerd oraal vitamine D-supplement of een placebo krijgen. Ongeveer 430 patiënten met een eerste kwaadaardig melanoom zijn opgenomen in de studie, die in december 2012 van start is gegaan. De eerste resultaten van deze studie worden mogelijk eind 2022 verwacht.

Referentie

Meer over de ViDMe-studie op clinicaltrials.gov