Mededelingen van SONCOS

januari 2022 SONCOS Van de redactie

Project MDO 2.0

Platform Oncologie – SONCOS werkt samen met IKNL aan het project MDO 2.0. In dit project wordt gekeken hoe het multidisciplinair overleg (MDO) efficiënter en kwalitatief goed kan worden ingericht. Eind 2020 is daarvoor gestart met ‘invitationals’. De ‘invitationals’ waren bedoeld om overzicht te krijgen van de lopende initiatieven en deze bij elkaar te brengen binnen een aantal deelonderwerpen, om vervolgens gestructureerd verder te werken aan een herinrichting van de oncologische MDO’s. Inmiddels zijn voor de vier deelonderwerpen groepen samengesteld en aan de slag. Voor het onderwerp Financiering loopt een werkgroep vanuit de Taskforce Oncologie die streeft naar een passende financiering voor zowel het MDO als netwerkvorming. Daarnaast is voor het onderwerp Gegevensuitwisseling besloten om aan te haken bij verschillende SKMS-projecten die op dit gebied lopen. Voor het onderwerp Structuur is een werkgroep samengesteld uit de aanwezigen bij de ‘invitationals’ om gezamenlijk na te denken over mogelijke normen. Deze normen zijn bedoeld om te ondersteunen bij het efficiënter en kwalitatief goed inrichten van het oncologische MDO. Als laatste is voor het onderwerp Onderzoek een vergelijkbare werkgroep gestart. In deze groep wordt onder andere onderzocht hoe patiënten op een efficiënte en overzichtelijke wijze aan studies kunnen worden gekoppeld tijdens het MDO.

Normeringsrapport 10 (2022)

Ook dit jaar wordt weer hard gewerkt aan het herzien van het normeringsrapport. De wijzigingsvoorstellen voor versie 10 zijn inmiddels binnen. Deze worden verzameld en in oktober aan de leden van platform Oncologie – SONCOS voorgelegd voor commentaar. Eventueel commentaar wordt vervolgens besproken op de ledenvergadering eind oktober. Na het verwerken van
het commentaar en een autorisatiefase, zal het nieuwe rapport weer worden gepubliceerd in februari 2022.

Oncologienetwerken

In het normeringsrapport van 2022 zullen voor het eerst ook normen worden opgenomen over oncologienetwerken. Hiermee wil platform Oncologie – SONCOS graag een eerste stap zetten in het met normen ondersteunen van de netwerkzorg binnen
de oncologie. Deze normen zullen als onderdeel van het normeringsrapport ook de commentaar- en autorisatiefase ingaan.

Ledenvergadering platform Oncologie – SONCOS

Voor de leden van het platform Oncologie – SONCOS willen wij graag de volgende ledenvergadering aankondigen. Deze vergadering zal plaatsvinden op 26 oktober 2021. De leden van het platform ontvangen via e-mail nog een uitnodiging hiervoor.