De behandeling van vroeg-stadium niet-kleincellig longcarcinoom is in beweging. Zo bleek recentelijk uit de gerandomiseerde fase III-studie IMpower010 dat adjuvante behandeling met atezolizumab versus beste ondersteunende zorg geassocieerd was met een significant betere ziektevrije overleving bij patiënten met stadium II/IIIA niet-kleincellig longcarcinoom na eerdere behandeling met volledige resectie en adjuvante chemotherapie. Deze adjuvante immuuntherapie ging bovendien gepaard met een goed te managen bijwerkingenprofiel en bleek met name werkzaam bij patiënten met een hogere PD-L1-expressie in de tumor.