SAMENVATTING

Achtergrond: Een gezonde leefstijl kan veel gezondheidswinst opleveren voor kankerpatiënten. Dit vereist actie op het gebied van ziektepreventie en gezondheidsbevordering, waarbij ook ziekenhuizen een belangrijke rol moeten spelen. Momenteel is leefstijladvisering niet expliciet geïntegreerd in de dagelijkse praktijk van oncologisch zorgverleners. Doel: In kaart brengen van de opvattingen van zorgverleners omtrent het geven van leefstijladviezen en het implementeren van effectieve leefstijlinterventies. Methode: Kwalitatieve studie, door middel van semigestructureerde diepte-interviews met oncologisch zorgmedewerkers werkzaam in het Radboudumc (n=14). Resultaten: Genoemde barrières voor het bespreken van leefstijl zijn een gebrek aan kennis, onvoldoende tijd, financiële belemmeringen en weinig gemotiveerde patiënten. Bevorderende factoren zijn goede doorverwijzingsmogelijkheden, duidelijke handvatten en afspraken, goede samenwerking, ervaring met motiverende gespreksvoering en het beschikbaar zijn van bewijskracht omtrent leefstijladviezen. Herhaaldelijk contact en gepersonaliseerde zorg lijken essentiële onderdelen van een goede leefstijlbegeleiding. Conclusie: De zorgverleners zijn zich bewust van het belang van een gezonde leefstijl bij kankerpatiënten en staan positief tegenover veranderingen. Ze zijn van mening dat zorgverleners een rol behoren te spelen in het aankaarten van gezonde leefstijl, maar voor de daadwerkelijke leefstijlbegeleiding verwijzen zij de patiënt liever door. Er zal met bovengenoemde factoren rekening moeten worden gehouden om tot succesvolle leefstijlbevordering te komen.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2022;19:143–9)