Invitationals MDO 2.0

april 2022 SONCOS Van de redactie

In december vorig jaar is het platform Oncologie –SONCOS samen met IKNL gestart met het organiseren van een aantal invitationals. Aanleiding voor deze digitale bijeenkomsten is het project MDO 2.0 dat loopt in opdracht van de Taskforce Oncologie, maar momenteel in de voortgang wordt belemmerd door onvoldoende overzicht van en afstemming tussen de vele lopende initiatieven op dit gebied. De invitationals zijn bedoeld om overzicht te krijgen van de lopende initiatieven en deze bij elkaar te brengen binnen een aantal deelonderwerpen waarna vervolgens gestructureerd verder kan worden gewerkt aan een herinrichting van de oncologische MDO’s.

De invitationals richten zich in eerste instantie op het colorectaal carcinoom (CRC), om het behapbaar te houden en als blauwdruk voor de andere tumorsoorten. Betrokken partijen (gegeven de afbakening voor CRC) zijn IKNL, platform Oncologie – SONCOS/FMS, Citrien, DCRA, DCCG, CMIO en de richtlijncommissie CRC. Betrokkenheid van deze partijen is belangrijk om de lopende projecten die zij uitvoeren op een goede manier bij elkaar te kunnen brengen. De stip op de horizon voor het MDO 2.0-project is: elke patiënt wordt automatisch aangemeld voor het juiste MDO met de juiste specialisten aan tafel. Informatie voorafgaand, tijdens en na het MDO wordt automatisch gekoppeld vanuit het EPD. Daarnaast is de vergoeding voor de inzet van iedere specialist adequaat geregeld. Met de invitationals is gezamenlijk gewerkt aan een overzicht van lopende projecten op het gebied van MDO en CRC. In dit overzicht is in kaart gebracht waar raakvlakken liggen tussen de projecten. Hiervoor is vanuit platform Oncologie – SONCOS ook input gevraagd aan de wetenschappelijke verenigingen. Daarnaast zijn deelonderwerpen benoemd die een rol spelen bij het MDO, namelijk financiering, gegevensuitwisseling en ICT, onderzoek en structuur. Het benoemen van deze deelonderwerpen en het overzicht van de lopende projecten zorgen ervoor dat gerichter kan worden gewerkt in het project MDO 2.0. Dit wordt gedaan door zo veel mogelijk aan te sluiten bij lopende projecten of projecten samen te brengen en vervolgens gericht te kijken wat er nog nodig is. Op die manier willen we ervoor zorgen dat we gebruikmaken van ‘best practices’ en deze bij elkaar kunnen brengen in landelijk afgestemde afspraken voor de oncologische MDO’s.

RAAKVLAKKEN NETWERKVORMING EN MDO
Er zitten veel raakvlakken tussen de herstructurering van het MDO en de ontwikkelingen op het gebied van netwerkvorming. Voor het MDO 2.0-project is het daarom ook belangrijk om aansluiting te hebben met de SONCOS-werkgroep Normen voor netwerken. Deze SONCOS-werkgroep is gestart met het opstellen van minimumnormen voor oncologienetwerken, als toekomstig onderdeel van het SONCOSnormeringsrapport. Ook hier wordt gekeken naar al lopende samenwerkingen en beschrijvingen van de organisatie van bestaande netwerken, zodat wordt aangesloten bij de huidige praktijk. De werkgroep zal ook relevante partijen blijven informeren en betrekken bij de ontwikkeling van de normen.