Cabazitaxel effectiever dan abiraterone of enzalutamide bij gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker

augustus 2021 Oncotrials Dominique Vrouwenvelder
Blue ribbon symbolic of prostate cancer awareness campaign and men's health in November month on Jeans denim

Editor’s pick van dr. Lotte Heimans, internist-oncoloog, LUMC, Leiden 

 

Prostaatkanker vertegenwoordigt de derde en vierde belangrijkste oorzaak van kankersterfte bij mannen in respectievelijk Europa en de VS, waarbij de meerderheid van de sterfgevallen zich voordoet bij patiënten van 75 jaar leeftijd.1-3 Hoewel er momenteel meerdere behandelingen beschikbaar zijn voor patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (‘metastatic castration-resistant prostate cancer’, mCRPC), zijn er weinig gegevens beschikbaar over de optimale behandelingskeuze met betrekking tot verbeterde overleving van de patiënt, de volgorde van behandeling en het bijwerkingenprofiel.4

Behandelingsgeassocieerde bijwerkingen zijn een bijzondere uitdaging bij oudere patiënten als gevolg van geassocieerde comorbiditeiten en/of leeftijdsgebonden achteruitgang van orgaanfuncties, polyfarmacie en het risico van potentieel ernstige geneesmiddel-geneesmiddel interacties.1,5-7 De CARD-studie had als doel om de werkzaamheid en veiligheid van cabazitaxel, in vergelijking met een androgeenreceptorgerichte remmer (abiraterone of enzalutamide), bij patiënten met mCRPC die eerder werden behandeld met docetaxel en binnen 12 maanden progressie vertoonden terwijl zij de alternatieve remmer (abiraterone of enzalutamide) kregen, zijn onduidelijk.8

In de CARD-studie verbeterde cabazitaxel de mediane radiografische progressievrije overleving (‘radiographic progression-free survival’, rPFS) en algehele overleving (‘overall survival’, OS) significant ten opzichte van abiraterone/enzalutamide bij patiënten met mCRPC die eerder docetaxel hadden gekregen en na ≤12 maanden progressie vertoonden op het alternatieve middel (abiraterone/enzalutamide).8 In deze vooraf geplande analyse werd beoordeeld of deze impact verschillend was voor oudere (≥70 jaar) ten opzichte van jongere (<70 jaar) patiënten in de CARD-studie.9 De leeftijdsgrenzen van ≥70 en <70 jaar werden gekozen op basis van de richtlijnen voor prostaatkanker van de International Society of Geriatric Oncology .7

CARD: analyse op basis van leeftijd

Patiënten met mCRPC werden 1:1 gerandomiseerd naar cabazitaxel (25 mg/m2 plus prednison en granulocytkoloniestimulerende factor) versus abirateron (1000 mg plus prednison) of enzalutamide (160 mg). Het vooraf gespecificeerde primaire eindpunt was rPFS en bijwerkingenprofiel naar leeftijd.

Van de 255 gerandomiseerde patiënten waren er 135 ≥70 jaar oud (mediaan: 76 jaar). Cabazitaxel verbeterde de mediane rPFS significant ten opzichte van abiraterone/enzalutamide in zowel oudere (8,2 versus 4,5 maanden; hazard ratio [HR]: 0,58; 95%-betrouwbaarheidsinterval [BI]: 0,38-0,89; p=0,012) als jongere (7,4 versus 3,2 maanden; HR: 0,47; 95%-BI: 0,30-0,74; p<0,001) patiënten. De mediane OS van cabazitaxel versus abirateron/enzalutamide was 13,9 versus 9,4 maanden bij oudere patiënten (HR:0,66; 95%-BI: 0,41-1,06; p=0,084). Voor jongere patiënten was dit 13,6 versus 11,8 maanden (HR: 0,66; 95%-BI: 0,41-1,08; p=0,093).

Secundaire eindpunten (progressievrije overleving, prostaat-specifiek antigeen, en tumor- en pijnresponsen) waren ook in het voordeel van cabazitaxel, ongeacht de leeftijd van de patiënt. In oudere patiënten traden behandelingsgerelateerde bijwerkingen van graad 3 of erger op bij 58% van de patiënten die cabazitaxel kregen versus 49% die abirateron/enzalutamide kregen. In jongere patiënten was die 48% versus 42%, respectievelijk. Bij oudere patiënten kwamen cardiale bijwerkingen vaker voor op abiraterone/enzalutamide; asthenie en diarree kwamen vaker voor op cabazitaxel.

Conclusie

In CARD verdubbelde cabazitaxel de rPFS in vergelijking met abiraterone of enzalutamide bij zowel oudere als jongere patiënten. Cabazitaxel verbeterde ook de OS in vergelijking met abiraterone of enzalutamide, ongeacht de leeftijd. Andere secundaire eindpunten (PFS, PSA, en tumor- en pijnrespons) waren consistent in het voordeel van cabazitaxel vergeleken met abiraterone of enzalutamide, ongeacht de leeftijd. Behandelingsgerelateerde bijwerkingen kwamen vaker voor bij oudere patiënten. Het veiligheidsprofiel van cabazitaxel was aanvaardbaar in alle leeftijdsgroepen.

 

Referenties

  1. Guthrie B, Makubate B, Hernandez-Santiago V, Dreischulte T. The rising tide of polypharmacy and drug-drug interactions: population database analysis 1995-2010. BMC Med 2015;13:74.
  2. Carioli G, Bertuccio P, Boffetta P, et al. European cancer mortality predictions for the year 2020 with a focus on prostate cancer. Ann Oncol 2020;31:650–8.
  3. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin 2018;68:394–424.
  4. Cancer stat facts: prostate cancer. Bethesda, MD: National Cancer Institute. https://seer.cancer.gov/statfacts/html/prost.html.
  5. Gillessen S, Attard G, Beer TM, et al. Management of patients with advanced prostate cancer: report of the Advanced Prostate Cancer Consensus Conference 2019. Eur Urol 2020;77:508–47.
  6. Italiano A, Ortholan C, Oudard S, et al. Docetaxel-based chemotherapy in elderly patients (age 75 and older) with castration-resistant prostate cancer. Eur Urol 2009;55:1368–75.
  7. Boyle HJ, Alibhai S, Decoster L, et al. Updated recommendations of the International Society of Geriatric Oncology on prostate cancer management in older patients. Eur J Cancer 2019;116:116–36.
  8. de Wit R, de Bono J, Sternberg CN, et al. Cabazitaxel versus Abiraterone or Enzalutamide in Metastatic Prostate Cancer. N Engl J Med. 2019 Dec 26;381(26):2506-2518.
  9. Sternberg CN, Castellano D, de Bono J, et al. Efficacy and Safety of Cabazitaxel Versus Abiraterone or Enzalutamide in Older Patients with Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer in the CARD Study. Eur Urol. 2021 Jul 14:S0302-2838(21)01862-5.