Articles

Behandelsequentie bij gevorderd BRAF-gemuteerd melanoom

NTVO - 2021, nummer Special, december 2021

dr. T. Feys , drs. P. van Rijn

In de afgelopen tien jaar heeft de introductie van immuuncheckpointremmers en middelen gericht op remming van BRAF– en MEK-signaaltransductieroutes het behandelparadigma voor patiënten met gemetastaseerd melanoom ingrijpend veranderd. Tot op heden bestaat echter nog altijd geen consensus over de optimale behandelvolgorde bij BRAF-gemuteerd, gemetastaseerd melanoom. Bij gebrek aan prospectieve, gerandomiseerde data wordt de behandelkeuze in de klinische praktijk voornamelijk gedreven door patiëntkenmerken. De laatste tijd wordt met klinische studies de optimale behandelsequentie van doelgerichte behandeling en immunotherapie onderzocht, terwijl andere studies de mogelijkheid van het combineren van beide behandelmodaliteiten in de eerste lijn evalueren.

Lees verder

De behandeling van BRAF-gemuteerd gemetastaseerd colorectaal carcinoom in de praktijk

NTVO - 2021, nummer Special, december 2021

drs. P. van Rijn

In de BEACON-CRC-studie is aangetoond dat combinatiebehandeling met encorafenib en cetuximab de uitkomsten van voorbehandelde patiënten met BRAF V600E-gemuteerd gemetastaseerd colorectaal carcinoom significant verbetert in vergelijking met standaard chemotherapie. Op basis daarvan is deze combinatietherapie een nieuwe zorgstandaard geworden voor patiënten met een BRAFV600Emutatie. De behandeling wordt vergoed sinds oktober 2020 na een positief advies van de commissie BOM.

Lees verder

PARP-remming als nieuwe behandelmogelijkheid bij gemetastaseerde prostaatkanker

NTVO - 2021, nummer Special, december 2021

dr. T. Feys , drs. P. van Rijn

Hoewel in de afgelopen 2 decennia aanzienlijke verbeteringen zijn bereikt in overleving, blijft gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC) dodelijk en zijn nieuwe therapeutische benaderingen noodzakelijk. Tot 20% van de patiënten heeft somatische genmutaties die betrokken zijn bij DNA-schaderesponsroutes. Dat is de reden om PARP-remming te evalueren als behandelmogelijkheid in deze setting. In diverse klinische studies is de potentie aangetoond van PARP-remming in de klinische praktijk bij mCRPC die aan homologe recombinatiereparatie (HRR) gerelateerde genmutaties bevat. Deze inspanningen hebben onlangs geleid tot de EMA-goedkeuring van olaparib bij de behandeling van volwassen patiënten met mCRPC met een BRCA1/2-mutatie, die progressie vertonen na eerdere behandeling (waaronder een nieuw hormonaal middel: abirateronacetaat of enzalutamide).

Lees verder

Androgeenreceptorremming bij niet-gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom

NTVO - 2021, nummer Man/vrouw special, june 2021

drs. P. van Rijn

In de afgelopen jaren is een drietal tweede generatie androgeenreceptorantagonisten geregistreerd voor de behandeling van niet-gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom. Van twee daarvan werden onlangs aanvullende resultaten gepubliceerd ten aanzien van algehele overleving en het sterfterisico. Reden voor een update van de huidige inzichten.

Lees verder

Toegenomen aandacht voor cardio-oncologische zorg bij de behandeling van prostaatcarcinoom

NTVO - 2021, nummer Man/vrouw special, june 2021

drs. P. van Rijn

Door de verbeterde zorg voor mannen met prostaatkanker vormen hart- en vaatziekten in deze patiëntengroep een belangrijke comorbiditeit en doodsoorzaak. Het toegenomen belang van cardio-oncologische zorg uit zich in meer proactieve aandacht voor de gevolgen van cardiovasculaire complicaties, betere screening en nieuwe geneesmiddelen met een gunstiger cardiovasculair profiel.

Lees verder

Systemische behandeling van HER2- positieve borstkanker in een vroeg en gevorderd stadium

NTVO - 2020, nummer Targeted therapies special, december 2020

drs. P. van Rijn

Ondanks de effectiviteit van de huidige standaardbehandeling van gelokaliseerde HER2-positieve borstkanker keert de ziekte bij een deel van de patiënten terug.1,2 De focus ligt op escalatie van de behandeling of verlenging van de behandelduur. Er zijn echter ook patiënten die onvoldoende voordeel hebben bij additionele behandeling. Universele toepassing van chemotherapie zou bovendien niet voor alle patiënten even voordelig zijn. De-escalatie van de behandeling door het weglaten van chemotherapie lijkt beloftevol. In gevorderde HER2-positieve borstkanker zijn vooralsnog diverse suboptimale keuzes beschikbaar in de derde lijn en verder. Belangrijke data uit 2019 werpen vragen op over de beste keuze voor de behandeling van gevorderde HER2-positieve borstkanker in de derde lijn.

Lees verder
X