Richtlijnen

Richtlijnen vormen de basis voor het kwaliteitsbeleid in de oncologische zorg. In Nederland ligt de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en onderhouden van richtlijnen bij de wetenschappelijke verenigingen. Richtlijnen worden onderhouden volgens het beleid dat de wetenschappelijke verenigingen hiervoor heb- ben afgesproken in de Federatie Medisch Specialis- ten. Het Platform oncologie – SONCOS van de Federatie Medisch Specialisten heeft een coördinerende rol voor de oncologische richtlijnen. De richtlijnen worden gepubliceerd op de Richtlijnendatabase: www.richtlijnendatabase.nl.

In de toekomst wordt gewerkt aan modulair onderhoud, waarbij jaarlijks wordt bekeken welke onderdelen van de oncologische richtlijnen moeten worden herzien. De volgende oncologische richtlijnclusters worden opgestart:

Hieronder vindt u een overzicht van de oncologische richtlijnen die vanuit de wetenschappelijke verenigingen met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten worden ontwikkeld of herzien. Het overzicht heeft alleen als doel om inzicht te geven in de lopende projecten bij het Kennisinstituut. Richtlijnen die buiten het Kennisinstituut om worden ontwikkeld (bijvoorbeeld de gynaecologisch oncologische richtlijnen of palliatieve richtlijnen) of waarbij de financiering nog niet definitief is toegekend staan niet in dit overzicht. Voor vragen of opmerkingen over de projecten kunt u contact opnemen met j.tra@kennisinstituut.nl.

Recentelijk afgeronde richtlijnprojecten

Lopende richtlijnprojecten

Update: