MDO 2.0 Colorectaal carcinoom

mei 2022 NVRO Van de redactie
Medical illustration of Colorectal Cancer - Polyp

MDO’s spelen een essentiële rol bij het geven van behandeladviezen voor individuele patiënten. Met de toegenomen complexiteit van ziektebeelden en behandelmogelijkheden heeft een verschuiving plaatsgevonden van algemene naar tumorspecifieke MDO’s. Deze verschuiving heeft de noodzaak tot een andere inrichting van MDO’s duidelijk gemaakt. Inmiddels kent de dagelijkse klinische praktijk verschillende niveaus van MDO, gebaseerd op de complexiteit van de patiënt en het ziektebeeld: lokaal overleg voor eenvoudige casussen en een regionaal of landelijk MDO voor complexere situaties.

In het project MDO 2.0 wordt dit verder uitgewerkt voor meerdere tumorsoorten. MDO 2.0 is een project in opdracht van de Taskforce Oncologie. Betrokken partijen zijn onder meer SONCOS, diverse UMC’s, Antoni van Leeuwenhoek, STZ en IKNL. De vraagstelling is hoe kankerpatiënten multidisciplinair kunnen worden besproken met de juiste disciplines aan tafel. De oplossing ligt in echelonnering van het MDO: het niveau van het MDO aanpassen aan de complexiteit van de zorgvraag. Voor enkele MDO’s zijn inmiddels voorstellen besproken tot een nieuwe indeling, maar door de veelheid aan initiatieven en projecten bij verschillende partijen is de voortgang op medisch-inhoudelijk gebied nog onvoldoende.

Daarom is tijdens een ‘invitational’ op 14 december 2020, georganiseerd door Platform Oncologie – SON-COS van de Federatie Medisch Specialisten en IKNL, een start gemaakt voor het inventariseren van de verschillende initiatieven op het gebied van MDO en colorectaal carcinoom. Colorectaal carcinoom is gekozen als model aangezien nu al patiënten in meerdere echelons worden besproken. Het Platform Oncologie – SONCOS van de Federatie Medisch Specialisten is gevraagd hierin het initiatief te nemen en zal samen met IKNL de inventarisatie verder leiden.

Tijdens de ‘invitational’ is naar voren gekomen dat er veel initiatieven zijn waarin al stappen zijn gezet, maar niet optimaal op elkaar aansluiten, waardoor landelijk draagvlak en uniformiteit wordt gemist. In een vervolg wordt verder gekeken naar de lopende projecten en gezocht naar oplossingen om tot een landelijk uniforme methode voor MDO’s in de oncologie te komen.

Bestuurswissels SONCOS

In het afgelopen jaar heeft een aantal wisselingen plaatsgevonden in het SONCOS-bestuur vanwege het aflopen van termijnen. Zo heeft Monique Bloemers in de zomer Erwin Wiegman opgevolgd vanuit de NVRO. Daarnaast heeft Machteld Wymenga Haiko Bloemendal opgevolgd namens de NVMO en wordt Coen Rasch opgevolgd door Hans Langendijk namens de NVRO. Wij willen hen allen van harte welkom heten en veel succes wensen bij het uitvoeren van hun bestuursfuncties.