IKNL voorziet verdubbeling van aantal diagnoses voor zeldzame levercel- en galwegkankers

december 2023 Medisch onderzoek Willem van Altena
3d illustration of Abstract medical background with healthy liver

In Nederland zal het aantal gevallen van levercel- en galwegkanker naar verwachting het komende decennium verdubbelen, zo blijkt uit het recente rapport ‘Levercel- en Galwegkanker in Nederland’ van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Deze alarmerende prognose, gebaseerd op gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), benadrukt de dringende behoefte aan een verbeterde aanpak van deze zeldzame kankersoorten. Hoewel de overlevingscijfers in de loop der jaren zijn gestegen, tonen de auteurs van het rapport aan dat er nog ruimte is voor verbetering in termen van zorg, multidisciplinaire benaderingen en preventie.

Verdubbeling

Levercel- en galwegkanker behoren tot de zeldzame kankersoorten, maar hun incidentie in Nederland is alarmerend toegenomen. In de afgelopen decennia is het aantal diagnoses levercelkanker vervijfvoudigd, terwijl galwegkanker een verdubbeling heeft gezien. Deze stijging wordt toegeschreven aan vergrijzing, een toenemend aantal ouderen en beïnvloedende leefstijlfactoren zoals alcoholgebruik en overgewicht. Het rapport voorspelt bijna een verdubbeling van het huidige aantal diagnoses in de komende tien jaar.

Multidisciplinair overleg

Gezien de zeldzaamheid van lever- en galwegkanker benadrukt het rapport het belang van multidisciplinaire overleggen (mdo) in gespecialiseerde centra. Hoewel het percentage besproken patiënten is gestegen, voldoet het niet aan de vastgestelde normen, vooral bij uitgezaaide gevallen. Onderzoek naar de redenen achter deze tekortkoming is essentieel, aangezien een aanzienlijk aantal patiënten mogelijk niet fit genoeg is voor behandeling.

Aanbevelingen

Het IKNL-rapport, ontwikkeld in samenwerking met gerenommeerde instanties zoals de Dutch Hepatocellulair & Cholangiocarcinoma Group, Nederlandse Leverpatiëntenvereniging en NFK Zeldzame kankers, biedt niet alleen inzicht in cijfers en trends maar bevat ook cruciale aanbevelingen. Optimalisatie van regionale samenwerking, verkorting van de tijd tot start van tumorbehandelingen, gespecialiseerde drainageplannen en gepersonaliseerde behandelingen worden benadrukt. Tegelijkertijd onderstreept het rapport het belang van preventie om de groei van het aantal patiënten te beperken.

De waargenomen vijfjaarsoverleving van levercelkanker is aanzienlijk verbeterd, waarschijnlijk als gevolg van eerdere opsporing en geavanceerde behandelingen. Leverfunctie en bijkomende ziektes spelen een cruciale rol bij behandelmogelijkheden en prognoses. Het rapport onderstreept de noodzaak van een goede leverfunctie voor alle vormen van tumorgerichte behandeling.

Behandelopties

Voor patiënten met levercelkanker biedt het rapport inzicht in diverse behandelopties, waaronder resectie, lokale behandelingen en systemische therapieën. De recente voorkeur voor de combinatie van atezolizumab en bevacizumab als eerstelijns systemische therapie toont veelbelovende overlevingscijfers, in schril contrast met het overlevingspercentage van patiënten zonder kankerbehandeling.

Galwegkanker kent eveneens verschillende chirurgische en systemische behandelingsmogelijkheden. Het rapport benadrukt de variabiliteit in resectiecijfers tussen verschillende typen galwegkanker en de uitdagingen bij perihilaire galwegkanker. De behandelingsduur van galwegkanker blijkt ook complex, met langere doorlooptijden bij perihilaire gevallen.

Meer informatie

Lees het gehele IKNL-rapport hier