Endoscopische nasofaryngectomie bij reseceerbaar, lokaal recidiverend nasofaryngeaal carcinoom

juli 2021 Kliniek in Praktijk Jolien Blokken

Editor’s pick van prof. Marcel Verheij, Radiotherapeut, Radboudumc

 

Tot op heden is er geen consensus over de rol van chirurgie in vergelijking met herbestraling in de eerstelijnsbehandeling van patiënten met reseceerbaar, lokaal recidiverend nasofaryngeaal carcinoom (NPC) die eerder behandeld werden met radiotherapie. Daarom werd door onderzoekers in China de effectiviteit en veiligheid van ‘salvage’ endoscopische chirurgie vergeleken met intensiteit-gemoduleerde radiotherapie (IMRT) in patiënten met reseceerbaar, lokaal recidiverend NPC.

Deze multicenter, open-label, gerandomiseerde fase III studie werd uitgevoerd in drie ziekenhuizen in het zuiden van China. De studie includeerde 200 patiënten tussen de 18 en 70 jaar oud met een Karnofsky performantie status score van tenminste 70, die histopathologisch gediagnosticeerd werden met ongedifferentieerd of gedifferentieerd, niet-keratiniserend, lokaal recidiverend NPC met tumoren beperkt tot de nasofaryngeale holte, de post-naris of neustussenschot, de oppervlakkige parafaryngeale ruimte of de basiswand van de sinus spenoid. Patiënten die in aanmerking kwamen werden gerandomiseerd (1:1) tot endoscopische nasofaryngectomie (ENPG-groep; n=100) of IMRT (IMRT-groep; n=100). Randomisatie gebeurde manueel door een computer-gegenereerde willekeurige numerieke code en patiënten werden gestratificeerd volgens behandelcentrum. Het primaire eindpunt was algemene overleving, vergeleken tussen de twee groepen na drie jaar.

Effectiviteit en veiligheid

De demografische gegevens en ziektekenmerken bij het begin van de studie waren goed uitgebalanceerd tussen de behandelingsgroepen. In de ENPG-groep ondergingen 96 patiënten ENPG. Onder hen hadden 90 patiënten (94%) duidelijke resectiemarges en kregen geen postoperatieve radiotherapie of chemotherapie. De overig zes hadden een positieve chirurgische marge, waarvan er twee werden behandeld met een andere operatie, drie met gelijktijdige chemoradiotherapie en een met palliatieve chemotherapie na de operatie.

In de IMRT-groep ondergingen 97 patiënten IMRT zoals gepland. Onder hen voltooiden 96 patiënten (99%) een volledige radiotherapie behandeling en werd er eentje stopgezet. Na een mediane opvolging van 56,0 maanden waren in totaal 74 patiënten overleden; 29 in de ENPG-groep en 45 in de IMRT groep. In totaal waren er 36 sterfgevallen te wijten aan ziekteprogressie, 25 aan behandelingsgerelateerde toxische effecten en 13 door andere factoren of om onbekende reden. De driejaarsoverleving was 85,8% in de ENPG-arm en 68,0% in de IMRT-arm (HR[95%-BI]: 0,47[0,29-0,76], p= 0,0015). Patiënten in de ENPG-groep hadden ook een betere drie-jaar ziektevrije overleving (HR[95%CI]: 0,54[0,36-0,81]) en drie-jaar locoregionale recidief-vrij overleving (HR[95%-BI]: 0,51[0,28-0,93]) dan patiënten in de IMRT-groep. Anderzijds was er geen verschil in drie-jaar metastase-op-afstand vrije overleving (HR[95%-BI]: 1,01[0,47-2,19]).

De meest voorkomende radiotherapie-gerelateerde nevenwerking van graad 3 of hoger was faryngeale mucositis. Dit kwam voor bij 5 van de 99 patiënten (5%) die ENPG ondergingen en bij 26 van de 101 patiënten (26%) die behandeld werden met IMRT. Vijf patiënten in de ENPG-groep en twintig patiënten in de IMRT-groep overleden aan late toxische effecten specifiek aan radiotherapie. Door de langetermijneffecten van radiotherapie-gerelateerde toxiciteit was het niet duidelijk in hoeverre deze toxische effecten moesten worden toegeschreven aan eerdere radiotherapie of aan de radiotherapie na randomisatie in deze studie.

CONCLUSIE

Endoscopische chirurgie verbetert significant de algemene overleving in vergelijking met IMRT in patiënten met reseceerbaar, lokaal recidiverend nasofaryngeaal carcinoom. Deze resultaten suggereren dat ENPG beschouwd kan worden als de standaard behandeloptie in deze patiëntenpopulatie. Opvolging over langere termijn is echter nodig om de effectiviteit en toxiciteit van deze strategie verder te evalueren.

Referentie

Liu Y-P, Wen Y-H, Tang J, et al. Endoscopic surgery compared with intensity-modulated radiotherapy in resectable locally recurrent nasopharyngeal carcinoma: a multicentre, open-label, randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2021;22(3):381-90.