Editor’s pick van dr. Cor de Kroon, gynaecoloog-oncoloog: niet te missen literatuur voor uw praktijk

januari 2024 Editor's pick Van de redactie

In dit onderdeel van de NTVO-website delen we een korte weergave van een aantal impactvolle studies die onlangs gepubliceerd zijn in de belangrijkste internationale wetenschapstijdschriften, gefocust op oncologie. Deze selectie is gemaakt door DR. COR DE KROON (gynaecoloog-oncoloog en lid van de hoofdredactieraad van NTVO) gebaseerd op de toegevoegde waarde van deze studies voor de dagelijkse klinische praktijk.

HERUITGIFTE VAN ORALE ANTIKANKERMEDICATIE LEIDT TOT KOSTENBESPARING EN MINDER VERSPILLING
De betaalbaarheid van de zorg in Nederland staat onder druk. Nieuwe en innovatieve geneesmiddelen gaan vaak gepaard met hoge kosten. Om te onderzoeken of de heruitgifte van dure antikankermedicijnen een strategie kan zijn om kosten te besparen en milieuschade te beperken, werd in Nederland de ROAD-studie opgezet. De uitkomsten van dit onderzoek zijn recent gepubliceerd in JAMA Oncology. Lees meer

TOEVOEGING VAN DURVALUMAB AAN CHEMORADIOTHERAPIE LEIDT NIET TOT OVERLEVINGSVOORDEEL BIJ ONBEHANDELD LOKAAL GEVORDERD CERVIXCARCINOOM
Al meer dan 20 jaar is chemoradiotherapie de standaardbehandeling voor vrouwen met een lokaal gevorderd cervixcarcinoom. Maar bij 30-40% van de patiënten die deze behandeling ondergaan, treedt binnen 5 jaar een recidief of ziekteprogressie op. Behandeling met checkpointremmers heeft geleid tot betere uitkomsten bij vrouwen met een gemetastaseerd of gerecidiveerd cervixcarcinoom en een positieve PD-L1-status. Het is echter onduidelijk of toevoeging van durvalumab aan chemoradiotherapie ook zinvol is bij vrouwen met lokaal gevorderde baarmoederhalskanker. Dit werd nader onderzocht in de CALLA-studie. Lees meer

TOEVOEGING VAN CHECKPOINTREMMER AAN PERIOPERATIEVE THERAPIE VERHOOGT RISICO OP THERAPIE-GERELATEERDE ONGEWENSTE VOORVALLEN BIJ SOLIDE TUMOREN
Checkpointremmers hebben een revolutie teweeggebracht in de behandeling van kanker. Steeds vaker worden checkpointremmers ingezet in een vroeg stadium van de ziekte als behandeling met curatieve intentie in aanvulling op chirurgie of radiotherapie. Gezien de kans op een langere ziektevrije overleving, is het belangrijk om de veiligheid van checkpointremmers goed in kaart te brengen. Dit werd gedaan in een recente systematische review en meta-analyse. Lees meer

BETERE OVERLEVING BIJ GEVORDERDE BAARMOEDERKANKER DOOR TOEVOEGING VAN CHECKPOINTREMMER AAN CHEMOTHERAPIE
Baarmoederkanker is een van de weinige vormen van kanker waarvan zowel het aantal gevallen als het sterftecijfer stijgen. Naar verwachting is baarmoederkanker in 2040 de op twee na meest voorkomende kanker en de vierde belangrijkste oorzaak van kankersterfte bij vrouwen. In de zomer van 2023 werden de resultaten van twee fase III-studies naar nieuwe behandelopties voor deze patiënten gepubliceerd in The New England Journal of Medicine. In de NRG-GY018-studie werden de werkzaamheid en veiligheid van pembrolizumab in combinatie met paclitaxel en carboplatine onderzocht bij patiënten met gevorderde baarmoederkanker. De RUBY-studie onderzocht dostarlimab in deze setting. Lees meer

HIPEC VERBETERT OVERLEVING OOK OP LANGE TERMIJN BIJ GEVORDERD OVARIUMCARCINOOM
Eerder liet de OVHIPEC-1-studie zien dat de toevoeging van hypertherme intraperitoneale chemotherapie aan interval-‘debulking’ resulteert in een verbeterde progressievrije en algehele overleving na 4-7 jaar follow-up bij vrouwen met een gevorderd ovariumcarcinoom die niet in aanmerking komen voor primaire ‘debulking’. Onlangs zijn de geüpdatete resultaten na 10 jaar follow-up gepubliceerd in The Lancet Oncology. Lees meer