Bevacizumab toegevoegd aan carboplatine plus paclitaxel verbetert overleving bij mucosaal melanoom

juli 2021 Oncotrials Dominique Vrouwenvelder

Editor’s pick van prof. Marcel Verheij, Radiotherapeut, Radboudumc

 

Mucosaal melanoom (MM) is een sterk gevasculariseerde tumor met een uiterst slechte prognose. In een gerandomiseerde, open-label, fase II-studie die werd uitgevoerd in China, karakteriseerden Xieqiao Yan en collega’s de werkzaamheid en veiligheid van bevacizumab in combinatie met carboplatine plus paclitaxel (CPB) bij patiënten met voorheen onbehandeld gevorderd MM.

Beperkte maar veelbelovende eerdere data toonden aan dat chemotherapie met carboplatine plus paclitaxel (CP) een voordeel biedt aan sommige, maar niet alle patiënten met metastatisch MM. De werkzaamheid van CP-therapie kan bovendien worden verbeterd door de toevoeging van de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF)-remmer bevacizumab, die helpt de vorming van nieuwe bloedvaten rondom de tumor te remmen. Zodoende zou bevacizumab de tumorgroei kunnen doen stoppen.

Met deze aannames hebben Yan en collega’s een multicenter gerandomiseerde, open-label, fase II-studie uitgevoerd bij patiënten met eerder onbehandeld, niet-resectabel of metastatisch MM om de werkzaamheid en veiligheid van bevacizumab in combinatie met carboplatine plus paclitaxel te karakteriseren.

Carboplatine plus paclitaxel met bevacizumab

Patiënten werden willekeurig toegewezen in een 2:1 ratio om carboplatine (area under the curve, 5) plus paclitaxel (175 mg/m2) te ontvangen eenmaal per 4 weken in combinatie met (CPB-arm, 5 mg/kg) of zonder (CP-arm) bevacizumab eenmaal per 2 weken. Progressievrije overleving (‘progression free survival’, PFS) was het primaire eindpunt. Secundaire eindpunten waren algehele overleving (‘overall survival’, OS), objectieve respons en bijwerkingen.

In de studie werden 114 patiënten gerekruteerd. De mediane PFS was significant langer in de CPB-arm (4,8 maanden; 95%-BI: 3,6-6,0) dan in de CP-arm (3,0 maanden; 95%-BI: 1,7-4,3; hazard ratio: 0,461; 95%-BI: 0,306-0,695; p<0,001). Objectieve responspercentages waren respectievelijk 19,7% en 13,2% (p=0,384). De mediane OS was ook significant langer in de CPB-arm dan in de CP-arm (13,6 versus 9,0 maanden; hazard ratio, 0,611; 95%-BI: 0,407-0,917; p=0,017). Er werden geen nieuwe bijwerkingen waargenomen.

Conclusie

PFS en OS presteerden significant beter bij patiënten met metastatische MM die bevacizumab kregen naast CPB dan bij degenen die alleen CPB kregen. Deze positieve resultaten moeten in de toekomst nog worden bevestigd met een fase III-studie.

Referentie

Yan X, Sheng X, Chi Z, et al. Randomized Phase II Study of Bevacizumab in Combination With Carboplatin Plus Paclitaxel in Patients With Previously Untreated Advanced Mucosal Melanoma. J Clin Oncol. 2021 Mar 10;39(8):881-889